Als praten niet meer helpt ...

15 Maart 2012

Als praten niet meer helpt ...

"CD&V-minderheidsbestuur minacht pogingen van oppositie om tot een volwassen consensus te komen in dossier Ter Dilft" De oppositiefracties van Open Vld, SP.a, Vlaams Belang en Groen! sturen niet langer een vertegenwoordiger naar de uitgebreide werkgroep die het dossier rond de bouw van een nieuwe bibliotheek en de verbouwing van Ter Dilft, op het goede spoor moet zetten."Terwijl wij ons de moeite getroosten om heel wat tijd in dit dossier te steken, om de plannen te herbekijken,  om de financiële kosten niet uit de pan te laten swingen en bovenal om te streven naar een constructieve oplossing, dient het minderheidscollege op 27 februari achter de rug van de werkgroep een bouwaanvraag in. Ongehoord!"

Eind 2011 bleek bij de stemming van de begroting dat, door interne ruzies in de CD&V-fractie,  het Bornemse schepencollege niet langer kon terugvallen op een meerderheid in de gemeenteraad. Onder meer het dossier rond de bouw van een nieuwe bibliotheek en uitbreiding van Ter Dilft werd toen uit de begroting gelicht.

"We hebben van bij het begin van de CD&V-ruzies een zeer constructieve houding aangenomen in dit dossier. Zowel de burgemeester als de nog resterende CD&V-schepenen werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van het feit dat uitstel geen afstel was. En dat wij als oppositiefracties bereid waren zeer constructief mee te werken aan het verder verloop van dit dossier", stellen alle oppositiefracties. 

Vandaar dat op een voorafgaandelijke vergadering met de burgemeester werd beslist om zo snel mogelijk met een uitgebreide technische werkgroep rond de tafel te gaan zitten. Afgesproken werd om alle plannen, financiële ramingen, timing, inspraak van alle actoren,  etc. te herbekijken en daar waar nodig bij te sturen. De werkgroep had daarbij de intentie om de, onvoldragen en door de gemeenteraad afgewezen plannen, bij te sturen en op zoek te gaan naar een realistische een breed gedragen oplossing.

Helaas en in weerwil van alle inspanningen van de oppositiefracties, bleek na de jongste bijeenkomst van de werkgroep (dd 05/03/2012) nogmaals dat de vijf nog resterende CD&V'ers in het college, het overlegmodel niet hoog in het vaandel dragen. 

Temeer daar nu blijkt dat het schepencollege reeds op datum van 27/02/2012 besliste om (nogmaals) een bouwaanvraag in te dienen vanuit het Autonoom gemeentebedrijf. Een bouwaanvraag die gebaseerd is op de huidige plannen! 

"Een bouwaanvraag waarvan geen melding werd gemaakt op de jongste bijeenkomst van de werkgoep ! Een handeling ook waarmee het college aangeeft dat het niet bereid is om enige wijziging in de plannen aan te brengen en de inspanningen van de werkgroep meteen van tafel veegt ! Dat is een absolute minachting van al het overleg van de voorbije maanden om tot een volwassen consensus te komen in het dossier Ter Dilft." 

"Als oppositiefracties onderkennen wij de noodzaak om in de toekomst een oplossing te bieden aan het plaatsgebrek van alle gebruikers van Ter Dilft. In de huidige omstandigheden het overleg in de uitgebreide werkgroep verderzetten, heeft gezien de weinig constructieve houding van het huidige college evenwel geen zin. Het lijkt ons dan ook beter de installatie af te wachten van een nieuw gemeentebestuur, na de gemeenteraadsverkiezingen. Daarenboven lanceren wij nogmaals de oproep aan de gewezen CD&V-meerderheid om ook de politieke besluitvorming in andere dossiers niet te laten domineren door interne ruzies, conflicten en bovenal misplaatste ijdelheid. Het laatste jaar van deze legislatuur mag niet eindigen in politieke chaos. Bornem verdient beter ! "

Voor meer info:

Tom Van Bel of Nicole Van Praet ( 0497/25.21.10 ? 0471/88.81.84 )