Duiding bij de beslissing tot stopzetting procedure KMO-zone Hingene

29 Juni 2015

Duiding bij de beslissing tot stopzetting procedure KMO-zone Hingene

Het college van burgemeester en schepenen in Bornem, gesteund door de volledige meerderheid, besliste om de procedure voor de ontwikkeling van de KMO-zone Woestijnstraat stop te zetten. (Onder dit artikel vind je de officiële perstekst als bijlage.)   Als

 Groenlid of-sympathisant of gewoon als bezoeker op onze site, kan je hier nog extra achtergrondinformatie vinden over de groene argumenten om niet door te gaan met de ontwikkeling van deze KMO-zone.

 

Als groene partner in een coalitie met CD&V, hebben wij mee dit RUP opgesteld omdat we een duurzame invulling wilden geven aan een groene KMO. Een opzet waar we o.i. in geslaagd waren.

 

Recente gegevens hebben er ons evenwel toe gebracht dit RUP niet meer te steunen. Allereerst, heeft de Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) een negatief advies gegeven, wat heel uitzonderlijk is.

 

Het aantal en de inhoud van de bezwaarschriften ingediend door de bevolking wijzen erop dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit project. Het bestuursakkoord dat wij in 2013 samen met CD&V opstelden, stelt heel duidelijk dat het gemeentebestuur wil gaan voor een politieke cultuur waarin inspraak en medezeggenschap van o.a. raden en bewoners een belangrijke rol kan spelen, want dat is democratie.

 

Inhoudelijk blijkt o.a. uit enkele bezwaarschriften, dat het studiebureau een aantal foute inschattingen heeft gemaakt, zowel naar milderende maatregelen (het Beekje en de oostelijke buffer) als naar vorm (hoogte van de gebouwen).

 

Datzelfde bestuursakkoord stipuleert dat het inpalmen van de open ruimte aan de Groenstraat zou worden gecompenseerd door de aankoop van 9 ha grond die nieuwe open ruimte moest creëren voor de Bornemnaars (en liefst zoveel mogelijk in Hingene/Wintam/Eikevliet). Er werd een projectfiche opgemaakt met gronden die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor deze compensatie. Maar er werden ondanks alle moeite van Groen om dit in orde te krijgen, geen gronden aangekocht.

 

Een voorzichtige schatting leert ons dat er in Bornem 13 ha aan braakliggende (industrie- of KMO)grond beschikbaar is en dat er minstens 50 ha magazijnen te huur of te koop aangeboden worden.

 

Lokale en duurzame economische ontwikkeling is evenwel essentieel, zeker als het gaat om de verankering van Bornemse bedrijven. Groen Bornem pleit zelfs voor de ontwikkeling van een volwaardig vooruitziend economisch plan voor onze gemeente, waarbij verschillende actoren vooraf betrokken worden. Hierbij kan het gemeentelijke bedrijvenloket een vooraanstaande rol spelen. Uiteraard denken we hier aan de verschillende ondernemersorganisaties, maar ook aan eventuele buurtverenigingen, natuurverenigingen en lokale belangenorganisaties. Je kan nooit iedereen tegelijk tevreden stellen, maar een goed gesprek en een goede planning vooraf kan wonderen doen.

 

Als alternatief voor het aansnijden van open ruimte, wenst Groen eerst de leegstand en de nog niet ontgonnen terreinen aan te pakken. Een limiet op leegstand alvorens nieuwbouw toe te staan zou hier een mogelijk instrument kunnen zijn.

 

In elk geval, de KMO-zone komt er niet. Hoe we dit resultaat met onze coalitiepartner gehaald hebben is minder belangrijk. Het is het resultaat dat telt.

 

 

BIJLAGEN:
procedure_rup_kmo_perstekst.pdf