Een burgemeestersconvenant voor Bornem ?

11 December 2011

Midden in de besparingsronde die ook energiebesparende maatregelen treft en tijdens de bijeenkomst in Durban om het verdrag van Kyoto te vernieuwen werd op de studiedag van het VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten n.v.d.r.) het burgemeestersconvenant voorgesteld. Het convenant heeft als doel om Bornem te verankeren als groene gemeente in Europa.Het burgemeestersconvenant is een engagement voor de gemeente om op lange termijn een aantal doelstellingen te verwezenlijken die de gemeente en haar inwoners ten goede komen, maar wordt gesteund vanuit Europa door vele fondsen. In België hebben zich reeds 46 gemeenten en steden achter het initiatief geschaard. Het vormt de concrete vertaling van  de wens om van onderuit concrete inspanningen te doen om de CO2 uitstoot te verlagen

Groen! Bornem vraagt aan de gemeente om deze kans niet te laten schieten en volgend jaar te overwegen om het convenant te tekenen, misschien nog beter in overleg met de omliggende gemeenten om een regionaal convenant op te bouwen in Klein-Brabant

Bij wijze van info alvast de bijgaande tekst, ook te vinden op de webstek van het Burgemeestersconvenant.

Het Burgemeestersconvenant is de reguliere Europese beweging met deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Het Convenant : een vehikel om subsidies naar Bornem te halen

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten.

Om zijn unieke eigenschappen - het is de enige beweging van zijn soort die lokale en regionale partijen mobiliseert rond de verwezenlijking van EU-doelstellingen - is het Burgemeestersconvenant door Europese instellingen afgeschilderd als een uitzonderlijk voorbeeld van multi-level governance.

Acties spreken voor zich

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen leggen ondertekenaars van het Convenant zich met name toe op het opstellen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies, binnen een jaar na hun ondertekening, en op het indienen van een Actieplan voor Duurzame Energie, waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven.

De resultaten van de acties van de ondertekenaars gaan verder dan energiebesparing en zijn legio: creëren van vast en geschoold werk dat niet onderhevig is aan delocalisatie; gezonder milieu en kwaliteit van het leven; versterkt economisch concurrentievermogen en grotere energieonafhankelijkheid. Deze acties dienen als voorbeeld voor anderen, met name door te verwijzen naar de "goede voorbeelden", een database van best practices, ingediend door ondertekenaars van het Convenant. De Catalogus van Actieplannen voor Duurzame Energie is nog zo'n unieke bron van inspiratie; het laat de ambitieuze doelstellingen van andere ondertekenaars en de belangrijkste maatregelen die zij hebben vastgesteld om ze te bereiken in een oogopslag zien.

Veelzijdige steun

In landen van ondertekenaars Terwijl een toenemend aantal gemeenten de politieke wil om aan te sluiten bij het convenant laten zien , beschikken zij niet altijd over de financiële en technische middelen om hun toezeggingen na te komen. Om deze reden is er binnen het Convenant een speciale status toegekend aan overheidsdiensten en netwerken die ondertekenaars kunnen helpen bij het vervullen van hun ambitieuze doelstellingen.

Coördinatoren van het Convenant - waaronder provincies, regio's en landelijke overheden - bieden ondertekenaars strategische aansturing alsmede financiële en technische steun.

Een netwerk van lokale overheden, bekend als Ondersteuners van het Convenant, zet zich in om de uitwerking van het initiatief te maximaliseren middels promotionele activiteiten, contacten met hun leden en platforms voor de uitwisseling van ervaringen.

Van het secretariaat van het Burgemeestersconvenant Het secretariaat van het Burgemeestersconvenant, dat wordt beheerd door een consortium van netwerken die lokale en regionale overheden vertegenwoordigen, verleent dagelijks promotionele, technische en administratieve bijstand aan ondertekenaars en facilitatoren van het Convenant.

Van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek In samenwerking met het secretariaat van het Burgemeestersconvenant staat hetGemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie ondertekenaars bij met wetenschappelijke en technische vragen, die veelal betrekking hebben op emissie-inventarissen en actieplannen.

Ondertekenaars worden door de procedure geleid middels een aantal instrumenten en methodes die in samenwerking met het secretariaat van het Burgemeestersconvenant zijn ontwikkeld.

Van de EU-instellingen Samen met de Europese Commissie geniet het Convenant volledige institutionele steun, waaronder van het Comité van de Regio's, dat het initiatief sinds de oprichting ondersteund, het Europees Parlement, waar de eerste twee ondertekeningsceremonies plaatsvonden, en de Europese Investeringsbank, die lokale overheden helpt hun investeringpotentieel te ontsluiten.

 

Tom Van Bel

Groen! Bornem