Het dorpsdebat ... een succes?

16 Juni 2017

Het dorpsdebat ... een succes?

Gisteren ben ik naar het dorpsdebat in Wintam geweest. Ik was er niet alleen. Met een 120-tal dorpsbewoners van Hingene, Wintam en Eikevliet konden we naar hartelust debatteren over 4 thema's: bebouwing, mobiliteit, de (toekkomstige) rol van een kerk in een dorpsgemeenschap en publieke ruimte. Nadenken zeg maar over hoe Bornem er in 2030 kan of mag uitzien. Een korte impressie. Per thema werd door een moderator van het studiebureau Omgeving of van het bureau Traject (studiebureau rond mobilitiet) het groepsgesprek in goede banen geleid. Wat kwam er zoal in de verschillende groepen naar voor? Opvallend was dat er in elke gespreksgroep een grote argwaan bestond rond de "appartementisering" van Bornem en de drang om elk stukje bouwgrond tot in de kleinste hoekjes vol te bouwen. Aan de andere kant is iedereen er wel van bewust dat er kleiner moet gebouwd worden, als we al onze kinderen in de toekomst nog van een woonst willen voorzien. Een belangrijke bekommernis is de eigenheid van de dorpen te behouden. Bouwen zou steeds moeten gebeuren in de bestaande "sfeer" en "straatbeeld" van het dorp. Een grote ergernis van vele mensen was ook, dat de doorstroming door verschillende straten van Hingene, Wintam en Eikevliet problematisch wordt. Dit o.a. door een te kort aan goede parkeerplaatsen en het vele sluipverkeer door de steeds meer vastzittende N16.

 

 

 

 

Wat de kerken betreft is er duidelijk een wil om deze voor meerdere (gepaste) doeleinden te gebruiken. Om een kerk te ontwijden en ze nadien te gebruiken voor allerlei doeleinden was er in mijn gespreksgroep (Hingene) weinig animo. Qua publieke ruimte is er een algemene tevredenheid bij de Hingenaars, daar er een groot openbaar park is, polders en dijken. Er is een goed gevoel bij de de open en groene plekken in deze gemeente. In Wintam kwam de opmerking dat het plein aan de kerk toch wat te veel "verhard" en geplaveid is. Daar zouden enkele groene elementen niet misstaan. Een voorstel dat me bijbleef was o.a. het met natuurlijke barrières afschermen van fietspaden langs een drukkere rijweg. Haagjes, boompjes enz. maken het zoveel aangenamer en veiligeer om langs een drukkere baan te fietsen. Dit zou op veel meer plaatsen in Bornem moeten mogelijk zijn. Hoe aangenamer het fietsen wordt, hoe meer mensen naar de fiets zullen grijpen. Negatieve ervaringen waren vooral de slechte toestand van sommige voetpaden en fietspaden.

Qua mobiliteit was er in elke gespreksgroep een unaniem standpunt: het openbaar vervoer in onze regio is een complete ramp. Een te onregelmatig of te weinig frequent aanbod van De Lijn, te weinig treinen naar de ons omliggende steden, een te stroeve werking van de belbus ... kortom, de problemen zijn al jaren gekend, maar er beweegt weinig of niets. Er waren wel wat voorstanders om een regionaal (Klein-Brabant) shuttlesysteem op poten te zetten tussen verschillende belangrijke plaatsen en dorpskernen. Niet met grote bussen, maar eerder met kleinere busjes (nog kleiner dan de belbus). Iemand merkte op dat, vanuit Hingene, Wintam en Eikevliet gezien, de grotere winkels zich aan de andere kant van Bornem bevinden. Winkelcentra (zoals supermarkten) langs de N16 zouden voor veel mensen centraler liggen.

Kortom, er werd heel wat besproken op deze avond, veel meer dan ik hierboven in het kort weergaf. Nadien kon er tussen pot en pint nog nagepraat worden.

Enkele jaren geleden, tijdens de opmaak van het beleidsplan, hebben we met Groen Bornem geijverd voor meer burgerparticipatie. Hoewel er nog wat werk is aan het concept vind ik dit mooi initiatief om als dorpsbewoner mee inspraak te krijgen in het beleid en de toekomst van mijn dorp. Het gevaar bestaat immers, dat mensen naar zo'n debat komen om hun persoonlijke problemen aan te kaarten. Dit kan enkel wanneer de oplossing van dat probleem ook een algemeen belang dient. Andere mensen worstelen met frustraties die ze dan op zo'n avond "eens stevig zullen op tafel leggen" ... Dat is op zich ook niet verkeerd. Het is altijd beter dat deze ergernissen uitgesproken worden dan dat ze ergens blijven broeien. Pas als het probleem bekend is, kan er naar een oplossing gezocht worden.

Het is nu aan het gemeentebestuur om werk te maken van de vele voorstellen die vorige maandag in Bornem en gisteren in Wintam geformuleerd werden. De burgemeester beloofde in het najaar vervolgdebatten te organiseren waar kan gediscussieerd worden over concrete voorstellen. Persoonlijk vind ik dat dit in de toekomst over meer dan allen deze thema's zou moeten kunnen georganiseerd worden. Waarom niet, naast (of samen met) de bestaande adviesraden mee nadenken over thema's zoals veroudering binnen een maatschappij, senioren, jeugdwerk, cultuur, en allerlij andere maatschappelijke thema's. Het systeem van om de zes jaar naar de stembus te gaan en dan weer zes jaar zwijgen lijkt mij al lang achterhaald te zijn. En we hebben prachtige gemeenschapshuizen die daarvoor kunnen dienen. Laat deze huizen echte ontmoetingsplekken worden, waar de dorpsbewoner ook zijn stem kan laten horen.

Het volgende debat vindt plaats in het gemeenschapshuis van Branst op 19 juni en is vooral bestemd voor de dorpsbewoners van Branst, Mariekerke en Weert. Een aanrader om ook daar je stem te laten horen! Inschrijven kan via [email protected]


Pat Cleys

Groenbornem

Hingene, 16/06/2017