KMO-zone in Hingene: GroenBornem sleept toch nog iets uit de brand ...

23 Februari 2012

KMO-zone in Hingene: GroenBornem sleept toch nog iets uit de brand ...

Motie betreffende de herziening van het Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan GroenBornem diende net na de (rampzalige) stemming over het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan een motie in om een aantal zekerheden over de toekomstige KMO-zone te vrijwaren. En met succes! (hoewel dit succesje ons bitter smaakt)Dit is hetgeen we met onze motie vroegen:

Gezien de stemming van de herziening van het RSB zijn de volgende punten op te nemen:

  1. De KMO zone wordt ontwikkeld volgens het principe van CO2 neutraal beleid. Er wordt meteen onderzocht in welke mate een windmolenpark te realiseren valt teneinde deze ambitie waar te maken.
  2. De inwoners van de huidige gekozen zone krijgen van de gemeente een gelijkwaardige woning aangeboden op het grondgebied van de gemeente Bornem binnen afzienbare tijd en wel zo dat het verlies aan waarde van hun woning wordt gecompenseerd.
  3. Er wordt direct contact opgenomen met de POM en actief werk gemaakt van een beleid waarbij industrieterreinen of andere gelijkwaardige zones worden omgezet tot KMO zone. Dit om te vermijden dat de gemeente weer agrarische gebieden dient te onteigenen.
  4. De huidige meerderheid zet op papier dat de ontwikkeling van een KMO zone aan de Groenstraat meteen onherroepelijk de laatste bedrijvenzone wordt richting centrum Hingene en dat de noordelijke kant van deze zone de definitieve buffer vormt met de bebouwde kom."

De gemeenteraad van Bornem formuleert volgende aanbevelingen bij de ontwikkeling van het RUP bedrijvenzone:

  1. De KMO-zone wordt op een duurzame, ecologische wijze ontwikkeld.
  2. Er zal met de inwoners van de huidig gekozen zone overleg worden georganiseerd over hun eigen toekomstvisie, waarop de gemeente maximaal zal inspelen.
  3. De gemeente neemt contact met de eigenaars van de leegstaande bedrijfspanden op het grondgebied van onze gemeente met het oog op de mogelijk verdere ontwikkeling van deze percelen.
  4. De gemeenteraad bevestigt dat de ontwikkeling van een KMO-zone aan de Groenstraat meteen onherroepelijk de laatste bedrijvenzone wordt richting Hingene centrum en dat de noordelijke kant van de zone de definitieve buffer vormt met de bebouwde kom.