Persbericht: 4 vragen aan het college van Burgemeester en Schepenen

20 Maart 2015

Persbericht: 4 vragen aan het college van Burgemeester en Schepenen

Vragen van de werkgroep "Haal de Lijn over de Brug"   Het

standpunt van de groene fractie

 

Vooraf enkele afkortingen verduidelijkt:

CBS: college van Burg en Schepenen

IGBC: intergemeentelijke begeleidingscommissie

GBC: gemeentelijke begeleidingscommissie

HDLB: haal de lijn over de brug

 

1) Neemt het CBS Bornem de werkgroep "Haal De Lijn over de Brug" nog ernstig en wil men deze werkgroep vanuit de gemeente laten participeren als adviserend lid in de IGBC en GBC (zoals decretaal voorzien), wanneer er een algemene problematiek van 'openbaar vervoer' op de agenda staat?

Ja, wij nemen als fractie van het college de werkgroep HDLB in de gemeente ernstig en willen dan ook onze bereidwilligheid tonen om HDLB  in de GBC op te nemen wanneer een algemeen probleem van openbaar vervoer voor onze regio Klein Brabant op de agenda staat. Dit is niet vanzelfsprekend zo voor het IGBC waar de burgerbewegingen naast de gemeentebesturen vertegenwoordigd kunnen worden, maar niet persé aanwezig moeten zijn. De vraag moet telkens zijn of dit een meerwaarde betekent voor de desbetreffende IGBC;

2) Wil het CBS Bornem ernstig rekening houden met de gekende en inhoudelijke opmerkingen van de werkgroep in dit dossier?

Ja, dat hebben we als groene fractie voor de verkiezingen gezegd en na de verkiezingen herhaald met unanieme stem in de gemeenteraad. Groen Bornem wil de banden met alle burgerbewegingen nauw aanhalen en in de toekomst in onderling overleg standpunten innemen naar de hogere overheden in het belang van de lokale bevolking van Klein-Brabant.

3) Zal het CBS Bornem er alles aan doen om het voorstel van "Haal De Lijn over de Brug" te steunen, waarbij de buslijn 260 (Puurs ? Willebroek-Kliniek) doorgetrokken wordt via Bornem-kliniek tot het busknooppunt Temse? Vertrekkend vanuit de bekommernis van de burgers.

Ja, dat willen we blijven bepleiten, hoewel we hierbij opmerken dat de NMBS al een verbinding heeft liggen tussen beide oevers van de Schelde en de regioverantwoordelijke van de Lijn Antwerpen op geen enkel moment van plan is om de NMBS op deze lijn te "beconcurreren".

4) Zal het CBS Bornem nog politieke en bovenlokale initiatieven nemen om bovenstaand voorstel te realiseren in de eerstkomende maanden? Zo ja? Wat kan dit inhouden?

Ja. Dit kan inhouden dat we als Groene fractie in het college, de Lijn vragen om de verbinding via het station van Temse te laten verlopen en via het ziekenhuis in Bornem de verbinding willen leggen van en naar het ziekenhuis in Willebroek.

Daarnaast willen we graag bepleiten dat het belbusvervoer DRINGEND wordt geoptimaliseerd. Zo kan tijdens de volgende jaren bv een lokale dispatching worden voorzien in de regio Klein-Brabant in plaats van in Antwerpen, die hopelijk veel klantvriendelijker werkt dan de huidige dienstverlening.

Overigens is onze fractie er van overtuigd dat de dienstverlening in onze regio veel meer gebaat is bij een lokale verbinding in de eigen regio die volgens een vast traject op vaste tijdstippen rondrijdt. Zo weet tenminste iedereen wanneer en waar hij of zij kan in- en uitstappen. Wat nu  niet het geval is?.