Bezwaarschrift schietclub beknopt

Bezwaarschrift inzake de aanvraag van de omgevingsvergunning met referentie 2023172038 OMV_2023172038 (OV 202427) - hervergunnen van de kleiduifschietstand te Puurs-Sint-Amands

 

Geachte college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Puurs-Sint-Amands

Via deze brief wil ik bezwaar indienen tegen bovenvermelde aanvraag.

Dit om volgende redenen:

 • De nieuwe locatie voor de kleiduifschietstand is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Op minder dan 800m zijn er woonwijken, een school, kantoren, natuur- en parkgebieden gelegen. Het is de taak van de overheid om burgers te beschermen tegen geluidshinder.

 • De geluidsbeperkende maatregelen zijn ontoereikend om de geluidshinder te beperken. Het PRUP wordt niet nageleefd, daarin stelt men duidelijk dat er alleen een nieuwe schietstand mag komen mits mildering van de geluidsverstoring ten opzichte van de schietstand op de oude locatie. Uit de geluidstudie blijkt echter dat de geluidsoverlast in Ruisbroek, meer specifiek voor de wijk Kaardijk en verder naar de kerk toe, zal toenemen!

 • De geluidstudie geeft een vertekend beeld en trekt onjuiste conclusies. Zo stelt men bijvoorbeeld dat het geluid veroorzaakt door de schietclub overstemd wordt door verkeerslawaai en lawaai van industrie. In werkelijkheid cumuleert dit. De geluidsbelastingkaarten geven een gemiddeld geluidsniveau weer (LAeq), de geluidspieken ten gevolge van de schoten liggen veel hoger. Ik vraag dan ook dat er alsnog een geluidstudie door onafhankelijke geluidsdeskundigen, zoals het Provinciaal Instituut voor Milieuhygiëne van de provincie Antwerpen, op deze locatie wordt uitgevoerd.

 • Er zijn geen geluidsnormen in VLAREM II voor kleiduifschietstanden, om deze reden is het onmogelijk om een correcte beoordeling te maken over de geluidshinder die zal optreden. Geluidsnormen dienen net ter bescherming van mens en natuur.

 • De geluidstudie vergelijkt steeds met de situatie met aanwezigheid van de kleiduifschietstand op de oude locatie. Deze activiteit is echter al meer dan 2 jaar geleden stilgelegd. Men dient als referentie de huidige situatie te nemen zonder aanwezigheid van een schietstand. Het heeft geen zin om te vergelijken met een situatie uit een ver verleden.

 • Door de uitbreiding van het aantal openingsdagen en openingsuren zal de geluidsoverlast voor de buurtbewoners in tijd zo goed als verdubbelen, wat onaanvaardbaar is. Bij een maximale bezetting zullen er 1125 schoten per uur gelost worden, dat is gemiddeld genomen een knal om de 3 seconden!

 • Op zon- en feestdagen vind ik het meer dan ook logisch dat er een totaalverbod van geluidsoverlast volgt. Dit geldt voor iedere inwoner en dus ook voor deze club. In onze mooie gemeente geldt een verbod om op zondag het gras te maaien, het is dan ook logisch dat elke vorm van geluidsoverlast dient te worden vermeden.

 • Het parkgebied van Hof ter Zielbeek (op 180m afstand) en de vallei van de Zielbeek (op 215m afstand) zijn belangrijke recreatiegebieden voor wandelaars, jeugdverenigingen, gezinnen met kinderen, bewoners en mountainbikers. Het behoud van de rust en stilte in deze groengebieden is dan ook zeer belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid.

 • Onze bezwaren als buurtbewoners werden tijdens het openbaar onderzoek van het PRUP afgedaan als milieutechnische klachten die pas aan bod konden komen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Nu is de overheid dit blijkbaar vergeten. Wij niet.

 • De nieuwe site staat rood ingekleurd op de OVAM-site. KBSC maakt geen enkel gewag van een totale sanering van de nieuwe site.

 • De informatievergadering die georganiseerd werd op 6 februari, waarvan het voornaamste doel is de buurt te informeren, werd gesaboteerd door de aanvrager van de vergunning door reeds ruim op voorhand de zaal te vullen met hun eigen achterban afkomstig uit alle windstreken van het land. Hierdoor was er nog amper plaats voor de buurtbewoners en konden een aantal zelfs de zaal niet betreden. De aanvrager deed geen enkele moeite om de bezorgdheden van de buurtbewoners weg te werken. Er heerst een totaal gebrek aan respect voor de omwonenden.

 • Er is niets voorzien om gebruikers van de buurtweg 45 te beschermen tegen gehoorschade en tegen de afgeschoten patronen, dit is levensgevaarlijk.

Tot slot nog dit: Klein Brabantse Shootingclub heeft nu een tweede vergunningsvraag ingediend bij de provincie Antwerpen terwijl de eerste aanvraag van de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Puurs-Sint-Amands geweigerd werd en waartegen de indiener in beroep is gegaan bij de deputatie. De gemeente Puurs-Sint-Amands wordt bij deze nieuwe aanvraag enkel voor een niet-bindend advies geraadpleegd. De aanvrager bedient zich hier van een juridisch handigheidje om onze gemeente, maar ook Niel, Willebroek en Boom buiten spel te zetten. Ze voorzien bij de nieuwe vergunningsaanvraag immers een overgedimensioneerde gastank van 12000 liter voor de verwarming van hun clublokaal terwijl de beschrijvende nota bij de bouwaanvraag stelt dat een tank van 5000 liter voldoende is. Hierdoor dient men een klasse 1 vergunning aan te vragen die rechtstreeks door de provincie afgehandeld wordt. Dat lijkt mij dan ook rechtsmisbruik om de eerder genomen weigering van de omgevingsvergunning door het college te omzeilen. De grote gastank introduceert tevens een onnodig groter veiligheidsrisico in de buurt van notabene een schietclub.Ik hoop dat u als gemeentebestuur mijn bezwaren, alsook de eerdere klachten uit het meer dan 25-jarige (!) verleden van de kleiduifschietstand in Ruisbroek laat doorwegen in dit dossier. De overheid moet haar burgers beschermen, het recht op een aangename en leefbare woonomgeving moet voorop worden gesteld. Voor de bewoners en de natuur bestaat er geen enkele draagkracht voor de inrichting van een kleiduifschietstand op de aangevraagde locatie.

Om deze redenen vraag ik dan ook aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Puurs-Sint-Amands om deze aanvraag negatief te adviseren. En aan de deputatie vraag ik omwille van mijn bezwaren de aangevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.Datum: Handtekening:Naam:Adres: