Bezwaarschrift schietclub uitgebreid

Bezwaarschrift inzake de aanvraag van de omgevingsvergunning met referentie 2023172038 OMV_2023172038 (OV 202427) - hervergunnen van de kleiduifschietstand te Puurs-Sint-Amands

 

Geachte college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Puurs-Sint-Amands

Via deze brief wil ik bezwaar indienen tegen bovenvermelde aanvraag.

Dit om volgende redenen:

 • Tot eind 2021 werd Ruisbroek en omstreken meer dan 25 jaar geteisterd door de geluidsoverlast afkomstig van het kleiduifschieten. Het geluid overschreed -naargelang de windrichting- alle gemeentegrenzen en dit tot 8 km ver (zelfs hoorbaar tot in Lippelo). De geweerschoten, die zeer kort op mekaar volgen, spelen op het gemoed en verstoren de rust rondom de woningen en omgeving. Het gaat over impulsgeluiden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze zelfs bij ‘lage dosissen’ zorgen voor gezondheids- en concentratieproblemen.

 • Gelieve rekening te houden met het feit dat er vlakbij woonwijken, scholen (waaronder op minder dan 800m afstand) zijn gevestigd (!), alsook kantoren. Het is de taak van de overheid om burgers te beschermen tegen geluidshinder. De nieuwe locatie is dan ook in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Mag ik hopen dat u er alles aan doet om de heropening van de schietstand tegen te houden?

 • Als bewoner van Klen-Brabant heb ik geen enkel vertrouwen in de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen binnen deze nieuwe aanvraag. Sterker nog, uit geluidstudie blijkt dat de geluidsoverlast in Ruisbroek, meer specifiek voor de wijk Kaardijk en verder naar de kerk toe, zal toenemen ten opzichte van de schietstand op de oude locatie! Het nieuwe terrein wordt ook nog opgehoogd en ontbost (!) bij ingebruikname. Het aanbrengen van een grondberm met groenscherm tot 7m hoogte rondom het nieuwe terrein zal de geluidshinder niet tegenhouden. De oude exploitatie van de kleiduifschietstand lag in het verleden in een diepe put en de grondbermen errond hebben toen ook niet belet dat de geweerschoten tot wel 8km verder hoorbaar waren en voor heel wat geluidsoverlast zorgde. ‘Gepaste maatregelen’ om de geluidsoverlast van een kleiduifschietstand te beperken werken niet, dit hebben de blijvende klachten van bewoners tegen de vroegere exploitatie van de kleiduifschietstand al die jaren reeds aangetoond, alsook het feit dat de andere kleiduifschietstanden in Vlaanderen gesloten werden wegens geluidshinder.

 • Het lijkt mij dus onmogelijk dat de impact van de schietclub kleiner zou worden in vergelijking met het verleden. Dat is nochtans een duidelijke vereiste van het PRUP waarop deze aanvraag is gevestigd.

 • Uit de geluidstudie blijkt ook dat de geluidsoverlast zal toenemen in de richting van de woongebieden gelegen aan de Rupel, zijnde Noeveren (op 1080m afstand), Boom-centrum (op 1000 tot 1300m afstand), Hellegat (op 1950m afstand), Niel-centrum (op 3200m afstand) en Klein-Willebroek (op 1050m afstand) door dat de schietrichting van de nieuwe locatie gewijzigd wordt naar het noorden en noordoosten, zijnde de richting waar de woongebieden in de Rupelstreek gelegen zijn. Daarenboven heeft het oppervlaktewater van de Rupel ook nog eens een geluidweerkaatsend effect.

 • De geluidstudie van de aanvrager is inconsistent. Langs de ene kant schrijft men bijvoorbeeld dat in vergelijking met de schietstand op de oude locatie de geluidshinder aan de woningen in de wijk Kaardijk en de Gansbroekstraat zal afnemen, terwijl de geluidsbelastingskaarten een toename laten zien. Ik vraag dan ook dat er alsnog een geluidstudie door onafhankelijke geluidsdeskundigen, zoals het Provinciaal Instituut voor Milieuhygiëne van de provincie Antwerpen, op deze locaties wordt uitgevoerd.

 • Op de oude locatie werd er 3 dagen in de week geschoten van 10 u tot 17 u. Voor de nieuwe aanvraag willen ze het aantal openingsdagen per week opvoeren tot 5 en de openingsuren verruimen van 10 u tot 18 u, dit inclusief alle zaterdagen en zondagen van het jaar. Bijkomend vragen ze ook een toelating om de schietactiviteiten toe te laten op nog eens 6 wettelijke feestdagen. Bij een maximale bezetting zullen er 1125 schoten per uur gelost worden, dat is gemiddeld genomen een knal om de 3 seconden! De geluidsoverlast voor de bewoners zal dan ook in tijd zo goed als verdubbelen, wat onaanvaardbaar is.

 • Op zon- en feestdagen vind ik het meer dan ook logisch dat er een totaalverbod van geluidsoverlast volgt. Dit geldt ook voor iedere inwoner en dus ook voor deze club. In onze mooie gemeente geldt een verbod om op zondag het gras te maaien, het is dan ook logisch dat elke vorm van geluidsoverlast dient te worden vermeden.

 • Ik vraag hierbij beleefd om mijn recht op een leefbare woonomgeving te respecteren zoals opgenomen in de grondwet.

 • Het parkgebied van Hof ter Zielbeek (op 180m afstand) en de vallei van de Zielbeek (op 215m afstand), liggen als groengebied met een sterk uitgebouwd netwerk van trage wegen vlakbij de nieuwe locatie van de aangevraagde kleiduifschietstand. Beide groengebieden zijn belangrijke recreatiegebieden voor de wandelaars, jeugdverenigingen, gezinnen met kinderen, bewoners en mountainbikers. Het behoud van de rust en stilte in deze groengebieden is dan ook zeer belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van deze gebruikers. Een lawaaierige kleiduifschietstand vlakbij hoort hier dan ook niet thuis.

 • Onze bezwaren als buurtbewoners werden tijdens het openbaar onderzoek van het PRUP afgedaan als milieutechnische klachten die maar pas aanbod konden komen bij de aanvraag van de nodige omgevingsvergunningen. Nu is de overheid dit blijkbaar vergeten. Wij niet.

 • De uitbater van de kleiduifschietstand én vooral de overheid heeft al die jaren van het tijdelijke en uitdovende karakter van de kleiduifschietstand, nagelaten elders een alternatieve locatie te zoeken. Dit getuigt niet van een behoorlijk bestuur. Ondertussen is het duidelijk dat een schietclub nergens in Vlaanderen nog welkom is. De redenen hiervoor lijken mij duidelijk. Meer afgelegen industrieterreinen (haven van Antwerpen) alsook militaire domeinen zonder enig woongebied in de omgeving zijn veel beter geschikt voor het exploiteren van een kleiduifschietstand. Dit dient dan ook verder ruimtelijk op Vlaams niveau bekeken te worden. Er bestaat overigens een overeenkomst dat elke Vlaamse provincie zou zorgen voor een schietplaats. Met de nog bestaande schietclub in Herentals komt de provincie Antwerpen haar deel van de afspraak reeds na.

 • Onze woonbuurten aan de Rupel worden geconfronteerd door een geluidsoverlast van de A12, een spoorweg, de industrie langs de kanaalzone, de jacht … Een extra geluidsoverlast van 8 uur aan een stuk constant geknal van geweren op de nieuwe geplande locatie van de kleiduifschietstand is dan ook onverantwoord en onaanvaardbaar voor ons als omwonenden.

 • Maar ook voor de waardevolle natuur die zich langs de oude kleiputten zoals het Vlaams natuurreservaat De Walenhoek (op 2170m afstand) te Niel, het provinciaal natuurreservaat Broek De Naeyer (op 1980m afstand), het Vlaams natuurreservaat Blaasveld Broek (op 2240m afstand) en de Rupel-vallei (op 690m afstand) en het gemeentelijk parkgebied Hof ter Zielbeek met het valleigebied van de Zielbeek ontwikkeld heeft.

De Rupel en haar oevers zijn gelegen in Europees beschermd Habitatrichtlijngebied, ook SBZ-gebied genoemd. Het Coolhembos en ook de bossen langsheen de Gebuisloop zijn SBZ-gebieden. De natuurreservaten Walenhoek, Broek De Naeyer en Blaasveldbroek zijn gelegen in VEN-gebied.

Deze gebieden hebben dan ook een zeer hoge natuurwaarde en natuurbescherming. Deze gebieden zijn belangrijke schakels binnen een ecologisch netwerk van natte gebieden tussen de Scheldevallei en de Rupelvallei met haar bijrivieren. Ze dienen dan ook als één geheel van een grote eenheid van natuur bekeken te worden in het bijzonder voor watervogels die zich tussen beide valleien verplaatsen. Zij fungeren als hoogwatervluchtplaatsen. De waarnemingen van heel wat soorten watervogels zoals Kuifeend, Slobeend, Tafeleend, Wintertaling, Dodaars, Fuut, Bergeend, Kolgans, Blauwe reiger en heel wat meeuwensoorten, maar ook van heel wat zeldzaamheden als Ijsvogel, Boomvalk, Wespendief, Visarend, Woudaapje, Grote en Kleine Zilverreiger, Blauwborst, Roerdomp tonen het grote belang van dergelijke waterrijke gebieden aan als foerageer-, rust-, broed- en slaapplaats.

Na het stoppen van de exploitatie van de vroegere kleiduifschietstand heeft de bever zich ondertussen als beschermde habitatsoort in de vallei van de Zielbeek vlakbij genesteld.

Ook de plassen van het waterpompgebied en de omwalling van het gemeentelijk park- en bosgebied Hof ter Zielbeek nabij de nieuwe locatie van de kleiduifschietstand fungeren als hoogwatervluchtplaats en broedplaats voor deze watervogels. De schietstand dreigt een significante impact op de natuur te hebben, meer bepaald op de nabijgelegen beschermde natuurgebieden.

De Klein Brabantse Shootingclub (KBSC) legt geen enkele studie voor van de mogelijke impact van de nieuwe kleiduifschietstand en haar uitbreiding op deze waardevolle natuur. Er ontbreekt ook een grondige en geactualiseerde inventarisatie van de natuurwaarde en de soortenbescherming in de onmiddellijke omgeving.

 • De nieuwe site staat rood ingekleurd op de OVAM-site. KBSC maakt geen enkel gewag van een totale sanering van de nieuwe site.

 • Voor de aanleg van de nieuwe kleiduifschietstand vraagt de uitbater een ontbossing van 12.379m² aan. Terwijl er maar een boscompensatie betaald zal worden voor een oppervlakte van 590m², aangezien de andere oppervlakte van het te kappen bos jonger is dan 22 jaar. Het bos heeft echter een belangrijke functie als geluidsscherm voor de geluidsoverlast afkomstig van de A12 en levert ons ons ook heel wat ecosysteemdiensten, zoals de opname van CO² en fijn stof afkomstig van het verkeer. Het bos zuivert de lucht en is een bron van zuurstof. De ontbossing is dan ook voor mij onaanvaardbaar, te meer dat wij door de klimaatverandering juist nood hebben aan meer bos.

 • De informatievergadering die georganiseerd werd op 6 februari, waarvan het voornaamste doel is de buurt te informeren, werd gesaboteerd door de aanvrager van de vergunning door reeds ruim op voorhand de zaal te vullen met hun eigen achterban afkomstig uit alle windstreken van het land. Hierdoor was er nog amper plaats voor de buurtbewoners en konden een aantal zelfs de zaal niet betreden. De aanvrager deed geen enkele moeite om de bezorgdheden van de buurtbewoners weg te werken. Er heerst een totaal gebrek aan respect voor de omwonenden.

 • Buurtweg 45 wordt door middel van een draadomheining afgeschermd van het schietveld. Er zijn geen maatregelen genomen om gebruikers van de buurtweg te beschermen tegen gehoorschade. Erger nog, de draadomheining biedt zelfs geen enkele bescherming tegen de afgeschoten patronen, dit is levensgevaarlijk.

Tot slot nog dit: Klein Brabantse Shootingclub heeft nu een tweede vergunningsvraag ingediend bij de provincie Antwerpen terwijl de eerste aanvraag van de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Puurs-Sint-Amands geweigerd werd en waartegen de indiener in beroep is gegaan bij de deputatie. De gemeente Puurs-Sint-Amands wordt bij deze nieuwe aanvraag enkel voor een niet-bindend advies geraadpleegd. De aanvrager bedient zich hier van een juridisch handigheidje om de onze gemeente en alsook Niel, Willebroek en Boom buiten spel te zetten. Ze voorzien bij de nieuwe vergunningsaanvraag immers een overgedimensioneerde gastank van 12000 liter voor de verwarming van hun clublokaal terwijl de beschrijvende nota bij de bouwaanvraag stelt dat een tank van 5000 liter voldoende is. Hierdoor dient men een klasse 1 vergunning aan te vragen die rechtstreeks door de provincie afgehandeld wordt. Dat lijkt mij dan ook rechtsmisbruik om de eerder genomen weigering van de omgevingsvergunning door het college te omzeilen. De grote gastank introduceert tevens een onnodig groter veiligheidsrisico in de buurt van notabene een schietclub.Ik hoop dat u als gemeentebestuur mijn bezwaren, alsook de eerdere klachten uit het meer dan 25-jarige (!) verleden van de kleiduifschietstand in Ruisbroek laat doorwegen in dit dossier. De overheid moet haar burgers beschermen, het recht op een aangename en leefbare woonomgeving moet voorop worden gesteld. Voor de bewoners en de natuur bestaat er geen enkele draagkracht voor de inrichting van een kleiduifschietstand op de aangevraagde locatie.Om deze redenen vraag ik dan ook aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Puurs-Sint-Amands om deze aanvraag negatief te adviseren. En aan de deputatie vraag ik omwille van mijn bezwaren de aangevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.Datum:

Naam:

Adres:

Handtekening: