Bestuur en participatie

Politiek wordt te vaak gevoerd vanuit een ‘ivoren toren’ en in ‘achterkamertjes’ zonder participatie met of inspraak van de burgers, de verenigingen en de ondernemingen. Transparantie in het bestuurs- en beslissingsproces is bovendien soms ver zoek.

 

Wij gaan voor een radicaal andere manier van bestuur, waar iedereen de kans krijgt effectief mee te participeren en inspraak krijgt.

 

Inspraak en participatie

Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om actief te participeren aan het beleid.

 

Initiatieven van burgers, wijken en groeperingen worden gestimuleerd. Door het opzetten van een burgerbegroting kan iedereen mee de toewijzing van een deel van de financiële middelen van de gemeente bepalen.

 

Wij gaan voor een radicaal andere manier van bestuur, waar iedereen de kans krijgt effectief mee te participeren en inspraak krijgt.

 

 

Het moet mogelijk zijn voor niet-gemeenteraadsleden om spreekrecht te krijgen op de gemeenteraad. Wij zijn ook voorstander van referenda voor belangrijke projecten.

 

Deelgemeenten

Elke deelgemeente heeft haar eigenheid en dynamiek en die willen we bewaren en versterken door de deelgemeenten nauwer en effectief te betrekken in de beleidsvorming.

 

We richten in alle deelgemeenten inspraakplatformen op.

 

Een evenredig deel van de begroting dient te worden besteed aan initiatieven en projecten in elke deelgemeente.

 

De gemeenschapshuizen worden uitgebouwd met het oog op een volwaardige buurtwerking, onder andere door het opnemen van de rol van Buurt Informatie Centra (BIC). Iedereen moet er met vragen, suggesties, ideeën en gemeentelijke administratie terechtkunnen. Op die manier brengen we de gemeentelijke dienstverlening tot bij u.

 

De verkozen gemeenteraadsleden van uw deelgemeente dienen u (pro-)actief bij te staan en in te lichten over wat reilt en zeilt in uw deelgemeente. Zij worden uw eerstelijnscontact.

 

Adviesraden

We willen de bestaande adviesraden herwaarderen en ondersteunen en hen veel nauwer en effectiever betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Onderlinge terugkoppeling en samenwerking tussen de verschillende adviesraden zal gestimuleerd en ondersteund worden.

 

We richten adviesraden of inspraakplatformen op bij grote projecten of belangrijke beleidskeuzes.

 

Transparantie

Politici werken met ieders belastinggeld. Het is dan ook maar normaal dat daarover transparant en regelmatig gecommuniceerd wordt, ook over de begroting en de werking en beslissingen van intercommunales en hogere overheden die de inwoners rechtstreeks aanbelangen.

 

Wij staan erop dat iedereen proactief ingelicht wordt en inspraak krijgt bij het uittekenen van toekomstig beleid en belangrijke en grote projecten.

 

Klein-Brabant

Naast samenwerking met de lokale verenigingen, ondernemingen en bewoners, willen wij op bepaalde beleidsdomeinen (bijvoorbeeld cultuur, mobiliteit en toerisme) nauwer samenwerken met de naburige gemeenten. Op die manier kunnen we een beter beleid voeren, tegen een lagere kostprijs en de alzo uitgespaarde fondsen op andere domeinen effectief inzetten.

Om tot een nuttig debat te komen, moeten de voor- en nadelen van een mogelijke fusie met Puurs Sint-Amands op alle vlakken onderzocht worden en bevragen we alle Bornemenaars.

 

Eerlijke politiek

Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden moeten makkelijk bereikbaar en beter toegankelijk zijn.

 

U verkiest politici om voor u te werken, met uw belastinggeld. Wij zullen deze opdracht in alle eerlijkheid en transparantie vervullen en persoonlijke belangen uitsluiten.

 

Beschikbaarheid van de gemeentediensten

Wij zetten maximaal in op de hoogst mogelijke kwalitatieve en efficiënte dienstverlening en zijn ons daarbij bewust van de vele en complexe uitdagingen waar een gemeente mee gepaard gaat.

 

Daartoe willen we de gemeentediensten aanzienlijk versterken. De openingsuren van de diensten worden aangepast aan de noden. We zetten maximaal in op de uitbouw van elektronische communicatie en dienstverlening. Uiteraard behouden we de belangrijke loketfuncties.

 

Een moderne gemeente dient over de moderne communicatiekanalen te beschikken. Er wordt daarom een Bornem-app uitgewerkt. Onder andere digitaal parkeren, een meldingspunt, openingsuren van gemeentediensten en handelszaken, een digitaal loket, een afvalkalender en de digitale Bornem-bon kunnen hierin vervat worden.

 

Financiën

Een gemeente kan maar beleid voeren door gebruik te maken van de belastingen die u betaalt. Een transparant en gedisciplineerd financieel beleid is daarom noodzakelijk. De centen dienen als een goede huisvader, doordacht en zorgvuldig, besteed te worden. Schulden maken is makkelijk, maar die moeten ooit terugbetaald worden.

 

Ondanks de relatief hoge gemeentebelastingen heeft Bornem toch één van de hoogste schulden per inwoner van de provincie Antwerpen. Wij zullen de financiële huishouding daarom grondig doorlichten en een lange-termijn planning opmaken. Periodiek zal daarover gerapporteerd worden. De gemeenteschuld dient afgebouwd te worden tot een aanvaardbaar gemiddelde.

 

Belangrijke en dure projecten zullen we onderwerpen aan een doorlichting door financiële experten. Dure projecten zonder wezenlijke toegevoegde waarde zullen we niet doorvoeren.

 

We zullen de bestaande gemeentelijke belastingen kritisch analyseren en deze waar mogelijk en nuttig heroriënteren en inzetten als beleidsinstrument in functie van de beleidsdoelen.

Terug naar programma