Programma

Nieuwe gemeentelijst "IEDEREEN BORNEM" schudt Bornemse politiek door elkaar

 

IEDEREEN BORNEM stapt in oktober naar de kiezer als een alternatief voor de bestaande politieke partijen. Nieuwe onafhankelijke gezichten (waaronder lijsttrekker Jurgen De Maeyer) en Bornemse politici (Sp.a, Groen, Beter Bornem en B! Democratisch) hebben hun steun aan het project IEDEREEN BORNEM toegezegd. Burgers en politiek gaan samen de toekomst uittekenen voor iedereen in Bornem.

 

Lees hier onze volledige visie

 

 

Mobiliteit

De mobiliteit kent in Bornem verschillende pijnpunten. De N16 en het centrum slibben steeds vaker dicht en het sluipverkeer zoekt zijn weg door de deelgemeenten. De veiligheid van de zwakke weggebruikers komt daardoor nog meer in het gedrang. Het openbaar vervoer biedt jammer genoeg nog steeds geen alternatief.

 

Wij willen de mobiliteitsproblematiek op een geïntegreerde manier aanpakken. Ingrepen mogen geen dure lapmiddeltjes zijn, maar moeten zorgen voor een aanpak die zowel op korte als lange termijn werkt. Daarbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met alle weggebruikers en specifieke aandachtsgebieden, zoals scholen.

Ingrepen mogen geen dure lapmiddeltjes zijn, maar moeten zorgen voor een aanpak die zowel op korte als lange termijn werkt.

 

Zwakke weggebruikers

De kwaliteit van vele fiets- en voetpaden laat al lang te wensen over. Nochtans worden ze elke dag veelvuldig gebruikt en niet alleen door onze schoolgaande jeugd.

 

De veiligheid voor wandelaars en fietsers moet overal, zeker op de grote verkeersassen zoals de trajecten Puursesteenweg en Sint-Amandsesteenweg, aanzienlijk verhoogd worden. Structurele investeringen zijn daarbij nodig, zeker ook in verlichting. Zwarte punten zoals de overgang aan de spoorweg op de Puursesteenweg moeten dringend aangepakt worden, voor er weer slachtoffers te betreuren vallen.

 

Het gemotoriseerd verkeer aan de scholen dient sterk beperkt te worden en omgeleid bij het schoolbegin en -einde.

 

We schakelen een fietspad- en stoepenploeg in die permanent en proactief problemen opspoort en verhelpt.

 

Openbaar vervoer

Om de fileknoop te ontwarren is een beter en goed georganiseerd openbaar vervoer noodzakelijk.

 

Desnoods moet de gemeente zelf collectief vervoer organiseren. Het moet daarbij de betrachting zijn de pas ingerichte Bornembus, die de verschillende deelgemeenten met elkaar verbindt, verder uit te bouwen. Op die manier worden de deelgemeenten, de KMO-zones, de attractiepolen en de buurgemeenten voor iedereen bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

We zetten volop in op nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals de waterbus en de watertaxi.

 

Er wordt bij de hogere overheden op aangedrongen de treinverbindingen van en naar Bornem uit te breiden, vooral ‘s avonds.

 

N16

De spits op de N16 start steeds vroeger en ook gedurende de daluren is de forse toename van het verkeer duidelijk merkbaar, met alle fileleed van dien.

 

Er dient bij de hogere overheden intensief te worden aangedrongen op daadkracht. Tolheffing voor vrachtverkeer en een optimale afstelling van de verkeerslichten – ook voor zwakke weggebruikers - kunnen immers makkelijk verwezenlijkt worden.

 

De laterale wegen dienen snel te worden ontwikkeld, om het vrachtverkeer en lokaal verkeer efficiënt af te leiden. De ontsluiting van de dorpskernen moet aanzienlijk verbeteren. Verdere grootschalige logistieke uitbreiding met nog bijkomend vrachtverkeer wordt ontradend aangepakt.

 

We onderzoeken de aanleg van ecobruggen of -tunnels.

 

Centrum

Het doorgaand verkeer wordt door het centrum geleid en dat werkt duidelijk niet. Het centrum dient ontlast te worden van het doorgaand verkeer. Een structurele en innovatieve aanpak die ook het handelscentrum bevordert, is dringend nodig. Wij zetten in op de opmaak, samen met zowel mobiliteits- als retailexperten, van een alomvattend plan dat het centrum terug aantrekkelijk maakt en waar het verkeer en parkeren efficiënt verloopt.

 

Deelgemeenten

Het sluipverkeer door niet-inwoners – vooral in de deelgemeenten langs de N16 – wordt hoe langer hoe meer een echte plaag. Een aanpak middels slimme camera’s en gasboetes dringt zich op.

De inwoners van de deelgemeenten moeten zelf natuurlijk wel in de mogelijkheid zijn om zich op een efficiënte manier in het verkeer te begeven. We maken daarom werk van een effectieve ontsluiting van de deelgemeenten, in het bijzonder van Branst en Mariekerke.

 

Parkeren

We investeren in parkeerruimte net buiten de handelskernen. Ondergronds parkeren geniet daarbij de voorkeur, desgevallend met private inbreng. We herbekijken de rol van het parkeerwachtersbedrijf met het oog op een effectiever parkeerbeleid in plaats van een focus op sancties. Een meer praktische ticketing, ook digitaal, moet daarbij de norm worden.

Terug naar programma

Bestuur en participatie

Politiek wordt te vaak gevoerd vanuit een ‘ivoren toren’ en in ‘achterkamertjes’ zonder participatie met of inspraak van de burgers, de verenigingen en de ondernemingen. Transparantie in het bestuurs- en beslissingsproces is bovendien soms ver zoek.

 

Wij gaan voor een radicaal andere manier van bestuur, waar iedereen de kans krijgt effectief mee te participeren en inspraak krijgt.

 

Inspraak en participatie

Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om actief te participeren aan het beleid.

 

Initiatieven van burgers, wijken en groeperingen worden gestimuleerd. Door het opzetten van een burgerbegroting kan iedereen mee de toewijzing van een deel van de financiële middelen van de gemeente bepalen.

 

Wij gaan voor een radicaal andere manier van bestuur, waar iedereen de kans krijgt effectief mee te participeren en inspraak krijgt.

 

 

Het moet mogelijk zijn voor niet-gemeenteraadsleden om spreekrecht te krijgen op de gemeenteraad. Wij zijn ook voorstander van referenda voor belangrijke projecten.

 

Deelgemeenten

Elke deelgemeente heeft haar eigenheid en dynamiek en die willen we bewaren en versterken door de deelgemeenten nauwer en effectief te betrekken in de beleidsvorming.

 

We richten in alle deelgemeenten inspraakplatformen op.

 

Een evenredig deel van de begroting dient te worden besteed aan initiatieven en projecten in elke deelgemeente.

 

De gemeenschapshuizen worden uitgebouwd met het oog op een volwaardige buurtwerking, onder andere door het opnemen van de rol van Buurt Informatie Centra (BIC). Iedereen moet er met vragen, suggesties, ideeën en gemeentelijke administratie terechtkunnen. Op die manier brengen we de gemeentelijke dienstverlening tot bij u.

 

De verkozen gemeenteraadsleden van uw deelgemeente dienen u (pro-)actief bij te staan en in te lichten over wat reilt en zeilt in uw deelgemeente. Zij worden uw eerstelijnscontact.

 

Adviesraden

We willen de bestaande adviesraden herwaarderen en ondersteunen en hen veel nauwer en effectiever betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Onderlinge terugkoppeling en samenwerking tussen de verschillende adviesraden zal gestimuleerd en ondersteund worden.

 

We richten adviesraden of inspraakplatformen op bij grote projecten of belangrijke beleidskeuzes.

 

Transparantie

Politici werken met ieders belastinggeld. Het is dan ook maar normaal dat daarover transparant en regelmatig gecommuniceerd wordt, ook over de begroting en de werking en beslissingen van intercommunales en hogere overheden die de inwoners rechtstreeks aanbelangen.

 

Wij staan erop dat iedereen proactief ingelicht wordt en inspraak krijgt bij het uittekenen van toekomstig beleid en belangrijke en grote projecten.

 

Klein-Brabant

Naast samenwerking met de lokale verenigingen, ondernemingen en bewoners, willen wij op bepaalde beleidsdomeinen (bijvoorbeeld cultuur, mobiliteit en toerisme) nauwer samenwerken met de naburige gemeenten. Op die manier kunnen we een beter beleid voeren, tegen een lagere kostprijs en de alzo uitgespaarde fondsen op andere domeinen effectief inzetten.

Om tot een nuttig debat te komen, moeten de voor- en nadelen van een mogelijke fusie met Puurs Sint-Amands op alle vlakken onderzocht worden en bevragen we alle Bornemenaars.

 

Eerlijke politiek

Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden moeten makkelijk bereikbaar en beter toegankelijk zijn.

 

U verkiest politici om voor u te werken, met uw belastinggeld. Wij zullen deze opdracht in alle eerlijkheid en transparantie vervullen en persoonlijke belangen uitsluiten.

 

Beschikbaarheid van de gemeentediensten

Wij zetten maximaal in op de hoogst mogelijke kwalitatieve en efficiënte dienstverlening en zijn ons daarbij bewust van de vele en complexe uitdagingen waar een gemeente mee gepaard gaat.

 

Daartoe willen we de gemeentediensten aanzienlijk versterken. De openingsuren van de diensten worden aangepast aan de noden. We zetten maximaal in op de uitbouw van elektronische communicatie en dienstverlening. Uiteraard behouden we de belangrijke loketfuncties.

 

Een moderne gemeente dient over de moderne communicatiekanalen te beschikken. Er wordt daarom een Bornem-app uitgewerkt. Onder andere digitaal parkeren, een meldingspunt, openingsuren van gemeentediensten en handelszaken, een digitaal loket, een afvalkalender en de digitale Bornem-bon kunnen hierin vervat worden.

 

Financiën

Een gemeente kan maar beleid voeren door gebruik te maken van de belastingen die u betaalt. Een transparant en gedisciplineerd financieel beleid is daarom noodzakelijk. De centen dienen als een goede huisvader, doordacht en zorgvuldig, besteed te worden. Schulden maken is makkelijk, maar die moeten ooit terugbetaald worden.

 

Ondanks de relatief hoge gemeentebelastingen heeft Bornem toch één van de hoogste schulden per inwoner van de provincie Antwerpen. Wij zullen de financiële huishouding daarom grondig doorlichten en een lange-termijn planning opmaken. Periodiek zal daarover gerapporteerd worden. De gemeenteschuld dient afgebouwd te worden tot een aanvaardbaar gemiddelde.

 

Belangrijke en dure projecten zullen we onderwerpen aan een doorlichting door financiële experten. Dure projecten zonder wezenlijke toegevoegde waarde zullen we niet doorvoeren.

 

We zullen de bestaande gemeentelijke belastingen kritisch analyseren en deze waar mogelijk en nuttig heroriënteren en inzetten als beleidsinstrument in functie van de beleidsdoelen.

Terug naar programma

Financiën

Ondanks de relatief hoge gemeentebelastingen heeft Bornem toch één van de hoogste schulden per inwoner in de provincie Antwerpen.


Wij staan voor een transparant en gedisciplineerd financieel beleid, met volgende leidende principes:

  • zorgvuldigheid: de gemeente werkt voor een groot stuk met de belastingen die u en/of uw onderneming betaalt. Het betaamt dat wij deze centen doordacht en zorgvuldig besteden, als een goed huisvader, en los van enige individuele belangen. Dure projecten zonder wezenlijke toegevoegde waarde zullen we niet doorvoeren. Belangrijke en dure projecten zullen we onderwerpen aan een doorlichting door financiële experten.

Wij staan voor een transparant en gedisciplineerd financieel beleid

  • lange termijn: schulden maken is makkelijk; deze moeten echter ooit worden terugbetaald. Wij staan garant om de financiële huishouding grondig door te lichten, een lange-termijn financiële planning op te maken en willen de gemeenteschuld langzaam af te bouwen tot een aanvaardbaar gemiddelde.
  • burgerbegroting: we maken ons sterk om een bepaald % van het gemeentebudget (in de vorm van centen en/of logistieke en andere ondersteuning) vrij te maken voor initiatieven die u / de verenigingen aanbrengen en uitvoeren.
  • heroriëntering van belastingen: we zullen de bestaande gemeentelijke belastingen kritisch analyseren, en deze waar mogelijk en nuttig heroriënteren in functie van de beleidsobjectieven.

 

Wonen

Bornem staat voor een grote uitdaging wat betreft wonen, mede omwille van demografische en sociale evoluties, met nieuwe gezinssamenstellingen en samenlevingsvormen.

 

Wij willen, met experten en inspraak van iedereen, voorzien in een innovatief woonbeleid dat inzet op betaalbaar wonen met maximale woonbeleving, duurzaam ingepast in een bredere ruimtelijke visie (zie programmaluik ‘Ruimtelijke Ordening’). We vertalen visie en plan in een reglementair kader op korte en middellange termijn.

We geloven rotsvast in een gezonde demografische en sociale mix en vinden dat er voor iedereen in Bornem betaalbare woningen moeten zijn.

Betaalbaar en kwalitatief wonen

We geloven rotsvast in een gezonde demografische en sociale mix en vinden dat er voor iedereen in Bornem betaalbare woningen moeten zijn.

 

Er mag evenwel niet ingeboet worden op kwaliteit en woonbeleving. Daarom moet toepassing gemaakt worden van minimale kwaliteitsnormen, op het vlak van onder andere oppervlakte, auto- en fietsstallingen.

 

Ondanks de grote vraag naar woongelegenheden staan bestaande woningen soms (lang) leeg. Wij pakken leegstand kordaat aan. Wij willen innovatie, renovatie en nieuwe woonvormen actief stimuleren om aan de vraag van bewoning te voldoen om alzo wonen betaalbaar te houden.

 

We gaan ook nauw toezien op een doordachte en correcte toewijzing van sociale woningen, in coördinatie met sociale huisvestingsmaatschappijen en het Sociaal Huis, gaan actief misbruik tegen en pakken verstorende elementen daadkrachtig aan.

 

 

Innovatieve woonvormen

Door het actief ondersteunen van nieuwe woonvormen (opsplitsen van grote woningen, co-housing, kangoeroewonen,…) als alternatief voor de klassieke ééngezinswoningen en appartementen dragen we bij tot de woonzekerheid en betaalbaarheid van wonen in Bornem voor jongvolwassenen, gezinnen en senioren.

 

Op die manier bereiken we bovendien een gezonde demografische mix op buurtniveau en geven we senioren de kans zo lang als mogelijk in hun eigen woning en in hun eigen deelgemeente te blijven wonen.

 

Harmonieuze woonomgeving

De hoogste woonbeleving wordt bereikt indien nieuwe woonprojecten harmonieus inpassen in de buurt en bredere omgeving en er een voldoende demografische mix wordt bereikt op buurtniveau.

 

Wij zetten in dit verband in op een ruimtelijke en visuele harmonisatie, zonder daarbij moderne technieken en stijlen onmogelijk te maken. Burgers en ondernemingen die willen (ver)bouwen worden daartoe actief begeleid en ondersteund door de gemeentediensten.

 

Deelgemeenten

De specifieke eigenheid en dynamiek van elke deelgemeente willen we ook vertalen in een gepast gedifferentieerd woonbeleid. Daarbij passen ook assistentiewoningen.

Terug naar programma

Lokale economie

Gezonde en florerende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en gezelligheid. Wij willen dan ook principieel inzetten op een effectieve herwaardering van de handelskernen en ruimte creëren en alle kansen geven aan kleine zelfstandigen en lokale ondernemers.

 

Handel

Handelskernen zijn het kloppend hart van een gemeente en dat gaat verder dan horeca. Gezien de duidelijke achteruitgang in deze is een dringende bijsturing nodig, in samenspraak en met inspraak van de lokale handelaars. Gedurfde infrastructurele aanpassingen, binnen een globaal lange termijnplan (waarbij ook de mobiliteit aangepakt wordt), dringen zich op.

 

Wij zetten in op de opmaak, samen met zowel mobiliteits- als retailexperten, van een alomvattend plan dat het centrum terug aantrekkelijk moet maken en waar het verkeer en parkeren efficiënt verlopen. Het centrum dient ontlast te worden van het doorgaand verkeer. Een verkeersluwe omgeving – met een aantal verkeersvrije dagen – wordt daarbij beoogd, net zoals een aangepast en niet-penaliserend parkeerbeleid. Een nette belevingsstraat bekomen is de betrachting.

 

Gezonde en florerende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en gezelligheid.

 

Pop-upinitiatieven en andere tijdelijke invullingen (ook bijvoorbeeld door de verenigingen) krijgen alle kansen. Leegstand wordt zo bestreden.

 

Wij willen actief winkelen bij lokale handelaars stimuleren, ook online, en (het openen van) buurtwinkels in de deelgemeenten actief ondersteunen.

 

Lokaal ondernemerschap

Veel kleine en lokale ondernemingen hebben het moeilijk hun plannen uit te voeren en te groeien door een gebrek aan ruimte. Veel ruimte is juridisch immers voorbehouden voor grote (industriële) bedrijven en blijft vaak lang ongebruikt.

 

Wij willen daarom volop inzetten op de optimalisatie van de beschikbare bestemde ruimte voor kleine en kleinschalige lokale ondernemingen, binnen de contouren van het lokaal draagvlak. We maken snel werk van een grondige inventarisatie van de ongebruikte ruimte en leegstand. We ontraden kordaat leegstand en grondspeculatie.

 

We bekijken hoe industrieruimte kan worden ingezet voor kleine of kleinschalige lokale ondernemingen, desgevallend met investeringen vanuit de gemeente.

 

Belastingen worden geheroriënteerd en vereenvoudigd ten gunste van kleine lokale ondernemingen. Ondernemingen die effectief nieuwe werkgelegenheid creëren worden specifiek gestimuleerd.

 

We installeren een volwaardig handels- en KMO-loket in de gemeentediensten met een gespecialiseerd KMO-ambtenaar.

Terug naar programma

Welzijn

verkiezingen 2018 groen Bornem sociaal beleid

Wij willen dat Bornem zich primair richt op het welzijn van alle inwoners, van jong tot oud. Elke groep - van kinderen, over gezinnen, tot senioren - hebben elk hun eigen noden en deze dienen we allen en effectief te beantwoorden. Ook hierbij staat inspraak en participatie in de uitvoering van de plannen voorop. Op die manier maken we van Bornem een warme en verbindende gemeente.

 

Sociaal zwakkeren vallen, ook in Bornem, te vaak tussen de mazen van het net. Daar gaan wij iets aan doen. Wij willen iedereen - en in het bijzonder de gezinnen, alleenstaanden en senioren – ondersteunen waar nodig. Armoede en vereenzaming moeten we actief tegengaan.

Wij willen dat Bornem zich primair richt op het welzijn van alle inwoners, van jong tot oud.

 

Ook met betrekking tot welzijn in brede zin steken vele vrijwilligers de handen belangeloos uit de mouwen. Wij zetten volop in op het stimuleren en ondersteunen van alle vrijwilligerswerk gericht op algemeen welzijn van mens en natuur. De gemeente dient daarbij een effectieve brugfunctie op te nemen tussen alle maatschappelijke entiteiten, verenigingen en vrijwilligers.

 

Deelgemeenten

Sociaal beleid moet dicht bij de mensen staan en niet verzinken in grote en gesloten administraties.

 

De gemeenschapshuizen zullen uitgebouwd worden met het oog op een volwaardige buurtwerking. De focus komt daarbij te liggen op het sociaal beleid. De gemeenschapshuizen nemen daartoe de rol op van Buurt Informatie Centra (BIC). Iedereen moet er met vragen, suggesties en ideeën terechtkunnen. Ook de gemeentelijke (sociale en administratieve) dienstverlening wordt op die manier beter toegankelijk gemaakt.

 

Wij willen sociale restaurants uitbouwen in de deelgemeenten, waar mensen aan uiterst democratische prijzen een volwaardige maaltijd krijgen in een gezellige sfeer.

 

De Buurtkar wordt geïntegreerd in de uit te breiden buurtwerking en zal zich daarbij richten op haar antennefunctie in het opsporen van armoede en vereenzaming.

 

Senioren

Senioren vormen een grote groep inwoners en ze verdienen de nodige aandacht en respect. Het is de plicht van de gemeente om voor deze groep specifieke acties te ondernemen, onder andere op het vlak van mobiliteit, communicatie, wonen en vrije tijd. Dienstverlening wordt op maat van deze groep aangepast en dit in actieve samenwerking met de Seniorenraad. Senioren moeten terecht kunnen bij een seniorenconsulent.

 

Wij zorgen ervoor dat, zeker in het centrum en de buurten rondom seniorenhuizen in alle deelgemeenten, de pleinen en voetpaden worden aangepast zodat deze veilig bruikbaar zijn.

 

Senioren moeten met elkaar en anderen in contact komen, in een gezellige omgeving anders dan de eigen woning of zorgcentrum. De uit te bouwen buurtwerking in de gemeenschapshuizen is daarvoor ideaal. Senioren die we op die manier niet meer kunnen bereiken, verdienen een individuele benadering en helpen we in functie van hun noden.

 

We voorzien initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen en herbekijken de bestaande toelageregelingen.

 

We coördineren en faciliteren de communicatie van alle seniorenverenigingen.

 

We houden wat betreft ruimtelijke ordening en wonen specifiek rekening met de noden en zorgen van senioren, gericht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. We werken daarvoor samen met het sociaal huis en de private sector.

 

Kinderopvang

Jonge gezinnen zijn een cruciale hoeksteen van de gemeente. Wij willen jonge ouders met een bij wijlen druk professioneel leven ondersteunen door voor-, na- en buitenschoolse opvang kwantitatief en kwalitatief te verhogen.

 

We voeren een actief beleid om opvangouderschap te stimuleren en maken ons sterk om samen met het bestuur van ‘t Pagadderke, de scholen en andere relevante kindorganisaties alle bestaande noden te inventariseren, analyseren, en daar samen een specifiek plan rond te ontwikkelen. We voorzien de nodige infrastructurele en andere ondersteuning wat betreft de uitvoering daarvan.

 

Via een gericht beleid zorgen we voor de toegankelijkheid van kinderen uit sociaal of financieel zwakkere gezinnen.

 

Sociaal huis

Wij willen iedereen helpen het bos door de bomen te zien in alle regelgeving en hen daarin actief begeleiden. Wij vereenvoudigen de regelgeving waar we kunnen.

 

We heroriënteren de beschikbare middelen zodat deze toekomen aan hen die ze het meest nodig hebben en dus de grootste impact hebben. Premies, kortingen en tegemoetkomingen worden automatisch toegekend aan rechthebbenden waar mogelijk.

 

Het sociaal huis moet steeds voldoende aandacht hebben voor de uitdagingen van de interculturele samenleving, vluchtelingen en het asielbeleid. Wij besteden de subsidiering van de Vlaamse en federale overheid daarbij effectief voor de doeleinden waarvoor ze wordt verleend.

 

We schaffen de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders feitelijk af.

 

Veiligheid

We evalueren permanent probleemlocaties en plaatsen camera’s waar nodig.

 

Het politiekorps wordt uitgebreid. We voorzien voldoende en effectieve politiecontrole gedurende de ganse week en in het weekend, zowel op het terrein als ter bemanning van de camera’s. Woninginbraken en diefstallen moeten te allen prijze vermeden worden, ook fietsdiefstallen. We nemen elke inbreuk ter harte en volgen die op. Er wordt verder op preventie ingezet. Burgerinitiatieven zoals Buurt Informatienetwerken (BIN’s) en WhatsApp-groepen ondersteunen we.

 

We geven de wijkagenten een grotere rol en verhogen de mobiliteit, ook op de fiets.

 

Dierenwelzijn

We zien er op toe dat de bevoegde politiediensten ook dierenmishandeling ,stroperij en illegale jacht opsporen en klachten en meldingen effectief opvolgen en sanctioneren.

 

We maken ruimte vrij voor hondenscholen en uitloop in wettelijk daartoe mogelijke gebieden.

 

Terug naar programma

Cultuur, sport en vrije tijd

In de huidige hectische samenleving zijn ontspanning, middels cultuur, sport of anders broodnodig. Verenigingen, sportclubs en toeristische trekpleisters zorgen voor een gezellige gemeente. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op vrijwilligers die zich daartoe volledig belangeloos inzetten.

 

Wij willen het vrije tijdsaanbod verhogen, ook de kwaliteit daarvan, zodat iedereen – van jong tot oud – zijn vrije tijd kan invullen op de gewenste manier.

 

Ook om te feesten moet er voldoende ruimte zijn. Zo nodig dient de gemeente bijkomende feestlocaties in te richten.

In de huidige hectische samenleving zijn ontspanning, middels cultuur, sport of anders broodnodig.

 

Verenigingen en (sport)clubs

De verenigingen en clubs vormen het kloppend hart van de gemeente. Vrijwilligers zijn een enorm belangrijke en sturende kracht in een gemeente. Wij zetten daarom volop in op het stimuleren en ondersteunen van alle vrijwilligerswerk.

 

We herbekijken de bestaande subsidiëring van verenigingen en clubs en zorgen ervoor dat deze evenwichtig en eerlijk – ook tussen de verschillende deelgemeenten - wordt verdeeld en waar nodig verhoogd. Bij nieuwe accommodatie streven we naar een maximale en zo nuttig mogelijk gedeelde benutting.

 

Wij willen alle verenigingen beter ten dienste zijn en zullen daartoe een specifiek verenigingsloket opzetten. Alle verenigingen en clubs zullen er terecht kunnen met vragen, voorstellen en problemen. Desgewenst kunnen ze mee organisatorisch worden begeleid, in het bijzonder in de oprichtingsfase of bij evenementen.

 

De infrastructuur van de gemeente en gemeentediensten worden gerichter en concreter ingezet om initiatieven te ondersteunen. We bouwen de gemeentelijke uitleendiensten verder uit, in het bijzonder gericht op de ondersteuning van verenigingen bij grootschalige activiteiten, evenementen en wedstrijden.

 

Samenwerking tussen verenigingen en clubs onderling, maar ook bijvoorbeeld met gemeentelijke diensten, ondernemers en buurten wordt gestimuleerd. De gemeente dient een effectieve brugfunctie op te nemen tussen alle relevante maatschappelijke entiteiten.

 

Sport

Sport is voor velen een belangrijke manier van ontspanning. Wij waarderen alle sportverenigingen en allen die zich daarvoor inzetten en willen hen beter en breder ondersteunen, ook financieel, doch op een evenwichtige en correcte manier.

 

Wij willen ook een betaalbaar ruiterproject mee helpen ontwikkelen en watersporten faciliteren.

 

Jeugd

De jeugdwerking van de gemeente moet ruimte laten voor spontaniteit en eigen initiatief. Een goed functionerend jeugdhuis zou daarin een centrale rol moeten opnemen en dient een ontmoetingsplaats te worden met ruimte voor zowel de verschillende georganiseerde jeugdverenigingen als vrijblijvende vrije tijdsbesteding. Wij willen ons daarvoor engageren. Ook meer ruimte voor fuiven en andere activiteiten gericht op jongeren moet daartoe voorzien worden.

 

Jeugdverenigingen zijn natuurlijk uitermate belangrijk. Hun succes hangt af van de leiding en ondersteunende volwassenen die zich daartoe belangeloos inzetten. Wij waarderen dit enorm en willen deze verenigingen proactief, beter en breder ondersteunen, met advies en logistieke diensten. Wij willen een kwalitatieve en veilige huisvesting van alle vereniginge en voorzien daarvoor de nodige subsidiering en cofinanciering.

 

Bredere samenwerking tussen de scholen en de vrije tijdssector is alleszins nuttig. Daartoe kan bijvoorbeeld de werking van leerlingenraden ten dele geïntegreerd kunnen worden in de jeugdraad.

 

Cultuur

Bornem kent vandaag al een bloeiende culturele beleving. Daarop moet uiteraard blijvend ingezet worden.

Door een ruime cultuurbeleving willen we meer Bornemenaars samenbrengen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond. Niet alleen het cultureel centrum moet als ontmoetingsplaats fungeren, maar ook de verschillende gemeenschapshuizen en misschien sommige kerken moeten culturele evenementen naar de Bornemenaar brengen. Cultuur moet gezien worden als een vector van een verdraagzame en inclusieve samenleving.

Het nieuwe cultureel centrum kent jammer genoeg nog enkele structurele bouw-technische tekortkomingen en die willen we snel en kordaat aanpakken. Zo denken we onder andere aan de isolatie van de muzieklokalen, verluchting en koeling en enkele waterproblemen. Wij voorzien ook een leuke wacht- en samenkomstplaats voor jongeren (cf. de vroegere ‘put’) en nemen de nodige maatregelen om van het CC een werkelijke ontmoetingsplaats te maken.

 

We bekijken specifiek de mogelijkheden tot uitbouw van het cultuurbeleid in de nieuwe abdijsite en in de deelgemeenten.

 

Lokale kunstenaars dienen beter ondersteund te worden.

 

Toerisme

Het landelijk en groen karakter van Bornem en de deelgemeenten komt al gedeeltelijk tot zijn recht, maar heeft nog een enorm potentieel. Wij willen dit versterken door de uitbouw van (toeristische) initiatieven, met en door de deelgemeenten. Fietsers, wandelaars, ruiters en mountainbikers moeten hun gading kunnen vinden. Behoud van het landelijk en groen karakter staan daarbij centraal, zonder overlast voor de inwoners.

Terug naar programma

Ruimtelijke ordening

We staan voor een radicaal nieuwe en innovatieve aanpak waarbij we een zorgvuldige, duurzame, harmonieuze en kwalitatieve verdeling en invulling van de schaarse ruimte bereiken.

 

Daarbij zetten wij concreet in op de opmaak van een gedurfde nieuwe en allesomvattende ruimtelijke ordeningsvisie en bijhorend beleidsplan voor heel de gemeente. Wij houden daarbij rekening met de eigenheid van elke deelgemeente (incl. de centrale rol van Bornem centrum) en streven naar een duurzaam en kwalitatief evenwicht tussen (gezond) wonen, leven, werken, natuur en ontspanning. Wij gaan uit van de eigenheid en sterke van Bornem en ontwikkelen een eigen visie zonder kopieergedrag in functie van wat omliggende gemeenten doen.

 

We vertalen deze visie en plan in een reglementair kader op korte en middellange termijn.

 

In deze complexe materie gaan we, samen met een brede waaier van experten, bepalen welke ruimtelijke ontwikkeling (onder andere type ontwikkeling en woonvormen en invulling daarvan) gewenst en mogelijk is in welk gebied en sturen dit bij waar gewenst en nodig. Daarbij krijgen alle relevante stakeholders inspraak en houden we rekening met demografische en sociale evoluties.

 

Open ruimte, groen en landelijk karakter

Wij snijden niet verder groen en open ruimte aan en verzekeren landschappelijke buffering.

 

We behouden en versterken het landelijk karakter en de belevingswaarde van elke deelgemeente en beschermen (historische) dorpszichten en – kernen.

 

Bij de herbestemming van de kerken komen we tot een gedragen nieuwe invulling. De kerkhoven worden daarbij gerespecteerd.

 

Ook de rol van de landbouw binnen het behoud van de open ruimte behoeft erkenning en ondersteuning.

 

Kwaliteit, harmonisatie en transparantie

De ruimte is uitermate schaars en dient heel zorgvuldig en duurzaam te worden ingevuld.

 

Verdere ontwikkelingen gebeuren ruimte-efficiënt, via inbreiding zonder te hoge concentraties en dienen te passen in de nabije en bredere omgeving, zowel wat betreft type ontwikkeling als uitzicht en inrichting. Zodoende bereiken we een maximale belevingswaarde en een harmonieus straat- en buurtbeeld.

 

We communiceren in alle transparantie over de ruimtelijke visie en planontwikkeling. Aanvragen worden in alle transparantie bekendgemaakt en we geven aanvragers actief en sturend advies om kwaliteit en harmonisatie te bereiken. We hanteren volledige onafhankelijkheid bij de behandeling van elke aanvraag en sluiten belangenvermenging uit.

 

Wonen

We stimuleren en faciliteren nieuwe woonvormen en type woningen (als alternatief voor de klassieke ééngezinswoning en appartementen), zowel adviserend als reglementair.

 

We bakenen zorgvuldig af waar welke type woonvormen en type woningen gewenst en mogelijk zijn en harmonieus ingepast kunnen worden in de omgeving. We voorzien ook minimale kwaliteitsnormen wat betreft o.a. oppervlakte, invulling en parkeerplaatsen.

 

Grootschalige meergezinswoningen worden beperkt en zijn niet mogelijk naast / in (het zicht van) beschermde gebouwen, beschermde dorpszichten, en historische dorpscentra.

 

Lokale economie en mobiliteit

We zetten we in op kleine / kleinschalige lokale ondernemingen die effectief nieuwe tewerkstelling creëren en beperken en ontraden nieuwe logistieke bedrijven langs de N16.

 

We zetten in op het omvormen van leegstaande industrieruimte tot KMO-ruimte en bekijken in dit verband de mogelijkheden van publiek-private samenwerkingen.

 

We dringen er bij hogere overheden kordaat op aan het probleem van de N16 effectief en op korte termijn aan te pakken, ook wat betreft de gezondheidsaspecten.

Terug naar programma

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren