Cultuur, sport en vrije tijd

In de huidige hectische samenleving zijn ontspanning, middels cultuur, sport of anders broodnodig. Verenigingen, sportclubs en toeristische trekpleisters zorgen voor een gezellige gemeente. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op vrijwilligers die zich daartoe volledig belangeloos inzetten.

 

Wij willen het vrije tijdsaanbod verhogen, ook de kwaliteit daarvan, zodat iedereen – van jong tot oud – zijn vrije tijd kan invullen op de gewenste manier.

 

Ook om te feesten moet er voldoende ruimte zijn. Zo nodig dient de gemeente bijkomende feestlocaties in te richten.

In de huidige hectische samenleving zijn ontspanning, middels cultuur, sport of anders broodnodig.

 

Verenigingen en (sport)clubs

De verenigingen en clubs vormen het kloppend hart van de gemeente. Vrijwilligers zijn een enorm belangrijke en sturende kracht in een gemeente. Wij zetten daarom volop in op het stimuleren en ondersteunen van alle vrijwilligerswerk.

 

We herbekijken de bestaande subsidiëring van verenigingen en clubs en zorgen ervoor dat deze evenwichtig en eerlijk – ook tussen de verschillende deelgemeenten - wordt verdeeld en waar nodig verhoogd. Bij nieuwe accommodatie streven we naar een maximale en zo nuttig mogelijk gedeelde benutting.

 

Wij willen alle verenigingen beter ten dienste zijn en zullen daartoe een specifiek verenigingsloket opzetten. Alle verenigingen en clubs zullen er terecht kunnen met vragen, voorstellen en problemen. Desgewenst kunnen ze mee organisatorisch worden begeleid, in het bijzonder in de oprichtingsfase of bij evenementen.

 

De infrastructuur van de gemeente en gemeentediensten worden gerichter en concreter ingezet om initiatieven te ondersteunen. We bouwen de gemeentelijke uitleendiensten verder uit, in het bijzonder gericht op de ondersteuning van verenigingen bij grootschalige activiteiten, evenementen en wedstrijden.

 

Samenwerking tussen verenigingen en clubs onderling, maar ook bijvoorbeeld met gemeentelijke diensten, ondernemers en buurten wordt gestimuleerd. De gemeente dient een effectieve brugfunctie op te nemen tussen alle relevante maatschappelijke entiteiten.

 

Sport

Sport is voor velen een belangrijke manier van ontspanning. Wij waarderen alle sportverenigingen en allen die zich daarvoor inzetten en willen hen beter en breder ondersteunen, ook financieel, doch op een evenwichtige en correcte manier.

 

Wij willen ook een betaalbaar ruiterproject mee helpen ontwikkelen en watersporten faciliteren.

 

Jeugd

De jeugdwerking van de gemeente moet ruimte laten voor spontaniteit en eigen initiatief. Een goed functionerend jeugdhuis zou daarin een centrale rol moeten opnemen en dient een ontmoetingsplaats te worden met ruimte voor zowel de verschillende georganiseerde jeugdverenigingen als vrijblijvende vrije tijdsbesteding. Wij willen ons daarvoor engageren. Ook meer ruimte voor fuiven en andere activiteiten gericht op jongeren moet daartoe voorzien worden.

 

Jeugdverenigingen zijn natuurlijk uitermate belangrijk. Hun succes hangt af van de leiding en ondersteunende volwassenen die zich daartoe belangeloos inzetten. Wij waarderen dit enorm en willen deze verenigingen proactief, beter en breder ondersteunen, met advies en logistieke diensten. Wij willen een kwalitatieve en veilige huisvesting van alle vereniginge en voorzien daarvoor de nodige subsidiering en cofinanciering.

 

Bredere samenwerking tussen de scholen en de vrije tijdssector is alleszins nuttig. Daartoe kan bijvoorbeeld de werking van leerlingenraden ten dele geïntegreerd kunnen worden in de jeugdraad.

 

Cultuur

Bornem kent vandaag al een bloeiende culturele beleving. Daarop moet uiteraard blijvend ingezet worden.

Door een ruime cultuurbeleving willen we meer Bornemenaars samenbrengen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond. Niet alleen het cultureel centrum moet als ontmoetingsplaats fungeren, maar ook de verschillende gemeenschapshuizen en misschien sommige kerken moeten culturele evenementen naar de Bornemenaar brengen. Cultuur moet gezien worden als een vector van een verdraagzame en inclusieve samenleving.

Het nieuwe cultureel centrum kent jammer genoeg nog enkele structurele bouw-technische tekortkomingen en die willen we snel en kordaat aanpakken. Zo denken we onder andere aan de isolatie van de muzieklokalen, verluchting en koeling en enkele waterproblemen. Wij voorzien ook een leuke wacht- en samenkomstplaats voor jongeren (cf. de vroegere ‘put’) en nemen de nodige maatregelen om van het CC een werkelijke ontmoetingsplaats te maken.

 

We bekijken specifiek de mogelijkheden tot uitbouw van het cultuurbeleid in de nieuwe abdijsite en in de deelgemeenten.

 

Lokale kunstenaars dienen beter ondersteund te worden.

 

Toerisme

Het landelijk en groen karakter van Bornem en de deelgemeenten komt al gedeeltelijk tot zijn recht, maar heeft nog een enorm potentieel. Wij willen dit versterken door de uitbouw van (toeristische) initiatieven, met en door de deelgemeenten. Fietsers, wandelaars, ruiters en mountainbikers moeten hun gading kunnen vinden. Behoud van het landelijk en groen karakter staan daarbij centraal, zonder overlast voor de inwoners.

Terug naar programma