Milieu

Bornem is een landelijke en groene gemeente en dat willen we uiteraard zo houden. Wijzelf, onze kinderen en de volgende generaties moeten hiervan kunnen genieten.

 

We willen natuur en milieu nauwer bij elkaar brengen, het lokale energieverbruik verminderen en groene lokale energieproductie bevorderen binnen het bestaand wettelijk kader en ons daarbij vooral richten op kleine(re) initiatieven waar lokale inwonersmee financieel in kunnen participeren.

 

Wijzelf, onze kinderen en de volgende generaties moeten hiervan kunnen genieten.

 

 

Duurzaamheid

Het beheer van parken en natuurgroen moet duurzamer en meer groen en gebieden dienen voor iedereen toegankelijk te worden.

 

Wij waarderen grote landbouwpercelen op en stimuleren agro-ecologische en duurzame landbouw. We onderzoeken bijkomende waterbufferingsgebieden en leggen extra grachten aan waar mogelijk en nuttig.

 

De gemeentelijke gebouwen en autovloot maken we energiezuiniger. We sensibiliseren inwoners en organiseren groepsaankopen van energiezuinige en –besparende investeringen.

 

We willen dat de fijnstof problematiek op gemeentelijk niveau terdege wordt geanalyseerd en daadwerkelijk aangepakt. We nemen effectieve maatregelen op basis van het resultaat van het ‘Curieuzeneuzen’-onderzoek. Groenzones met bomen worden als filter aangelegd en we zorgen voor een aaneensluiting van groene zones, ter bevordering van de diversiteit van fauna en flora.

 

We richten een programma van deel- en huurfietsen in.

 

Een begraaf- en herdenkingsbos wordt aangeplant.

 

Groene energie productie

Het 2e burgemeestersconvenant ‘klimaat en energie’ dient werkelijk tot uitvoer gebracht te worden.

 

We onderzoeken in dit verband actief mogelijkheden tot bijkomende alternatieve energie en stellen een beleidsdomeinoverschrijdend en ambitieus klimaatplan op. Het verder plaatsen van zonnepanelen op de openbare gebouwen past daarbij in de voorbeeldfunctie. We steunen als gemeente initiatieven wat betreft de aanleg van een warmtenet.

 

We laten inwoners financieel participeren. Iedereen is gebaat bij duurzame energie en mag daar ook financieel de voordelen van genieten.

 

Nauwe samenwerking

Samenwerken met alle organisaties die met natuur en milieu zijn begaan bevorderen we. De Milieu adviesraad krijgt zo grotere slagkracht.

 

We geven ongebruikte gemeentepercelen in beheer aan natuurverenigingen en faciliteren en moedigen ‘samen tuinieren’ aan. Afval We onderzoeken de mogelijkheden om compostplaatsen te voorzien in de deelgemeenten, evenals de nood aan ‘afvalstraten’ in het centrum.

 

Sluikstorten wordt hard aangepakt.

Terug naar programma