Mobiliteit

De mobiliteit kent in Bornem verschillende pijnpunten. De N16 en het centrum slibben steeds vaker dicht en het sluipverkeer zoekt zijn weg door de deelgemeenten. De veiligheid van de zwakke weggebruikers komt daardoor nog meer in het gedrang. Het openbaar vervoer biedt jammer genoeg nog steeds geen alternatief.

 

Wij willen de mobiliteitsproblematiek op een geïntegreerde manier aanpakken. Ingrepen mogen geen dure lapmiddeltjes zijn, maar moeten zorgen voor een aanpak die zowel op korte als lange termijn werkt. Daarbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met alle weggebruikers en specifieke aandachtsgebieden, zoals scholen.

Ingrepen mogen geen dure lapmiddeltjes zijn, maar moeten zorgen voor een aanpak die zowel op korte als lange termijn werkt.

 

Zwakke weggebruikers

De kwaliteit van vele fiets- en voetpaden laat al lang te wensen over. Nochtans worden ze elke dag veelvuldig gebruikt en niet alleen door onze schoolgaande jeugd.

 

De veiligheid voor wandelaars en fietsers moet overal, zeker op de grote verkeersassen zoals de trajecten Puursesteenweg en Sint-Amandsesteenweg, aanzienlijk verhoogd worden. Structurele investeringen zijn daarbij nodig, zeker ook in verlichting. Zwarte punten zoals de overgang aan de spoorweg op de Puursesteenweg moeten dringend aangepakt worden, voor er weer slachtoffers te betreuren vallen.

 

Het gemotoriseerd verkeer aan de scholen dient sterk beperkt te worden en omgeleid bij het schoolbegin en -einde.

 

We schakelen een fietspad- en stoepenploeg in die permanent en proactief problemen opspoort en verhelpt.

 

Openbaar vervoer

Om de fileknoop te ontwarren is een beter en goed georganiseerd openbaar vervoer noodzakelijk.

 

Desnoods moet de gemeente zelf collectief vervoer organiseren. Het moet daarbij de betrachting zijn de pas ingerichte Bornembus, die de verschillende deelgemeenten met elkaar verbindt, verder uit te bouwen. Op die manier worden de deelgemeenten, de KMO-zones, de attractiepolen en de buurgemeenten voor iedereen bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

We zetten volop in op nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals de waterbus en de watertaxi.

 

Er wordt bij de hogere overheden op aangedrongen de treinverbindingen van en naar Bornem uit te breiden, vooral ‘s avonds.

 

N16

De spits op de N16 start steeds vroeger en ook gedurende de daluren is de forse toename van het verkeer duidelijk merkbaar, met alle fileleed van dien.

 

Er dient bij de hogere overheden intensief te worden aangedrongen op daadkracht. Tolheffing voor vrachtverkeer en een optimale afstelling van de verkeerslichten – ook voor zwakke weggebruikers - kunnen immers makkelijk verwezenlijkt worden.

 

De laterale wegen dienen snel te worden ontwikkeld, om het vrachtverkeer en lokaal verkeer efficiënt af te leiden. De ontsluiting van de dorpskernen moet aanzienlijk verbeteren. Verdere grootschalige logistieke uitbreiding met nog bijkomend vrachtverkeer wordt ontradend aangepakt.

 

We onderzoeken de aanleg van ecobruggen of -tunnels.

 

Centrum

Het doorgaand verkeer wordt door het centrum geleid en dat werkt duidelijk niet. Het centrum dient ontlast te worden van het doorgaand verkeer. Een structurele en innovatieve aanpak die ook het handelscentrum bevordert, is dringend nodig. Wij zetten in op de opmaak, samen met zowel mobiliteits- als retailexperten, van een alomvattend plan dat het centrum terug aantrekkelijk maakt en waar het verkeer en parkeren efficiënt verloopt.

 

Deelgemeenten

Het sluipverkeer door niet-inwoners – vooral in de deelgemeenten langs de N16 – wordt hoe langer hoe meer een echte plaag. Een aanpak middels slimme camera’s en gasboetes dringt zich op.

De inwoners van de deelgemeenten moeten zelf natuurlijk wel in de mogelijkheid zijn om zich op een efficiënte manier in het verkeer te begeven. We maken daarom werk van een effectieve ontsluiting van de deelgemeenten, in het bijzonder van Branst en Mariekerke.

 

Parkeren

We investeren in parkeerruimte net buiten de handelskernen. Ondergronds parkeren geniet daarbij de voorkeur, desgevallend met private inbreng. We herbekijken de rol van het parkeerwachtersbedrijf met het oog op een effectiever parkeerbeleid in plaats van een focus op sancties. Een meer praktische ticketing, ook digitaal, moet daarbij de norm worden.

Terug naar programma