Ruimtelijke ordening

We staan voor een radicaal nieuwe en innovatieve aanpak waarbij we een zorgvuldige, duurzame, harmonieuze en kwalitatieve verdeling en invulling van de schaarse ruimte bereiken.

 

Daarbij zetten wij concreet in op de opmaak van een gedurfde nieuwe en allesomvattende ruimtelijke ordeningsvisie en bijhorend beleidsplan voor heel de gemeente. Wij houden daarbij rekening met de eigenheid van elke deelgemeente (incl. de centrale rol van Bornem centrum) en streven naar een duurzaam en kwalitatief evenwicht tussen (gezond) wonen, leven, werken, natuur en ontspanning. Wij gaan uit van de eigenheid en sterke van Bornem en ontwikkelen een eigen visie zonder kopieergedrag in functie van wat omliggende gemeenten doen.

 

We vertalen deze visie en plan in een reglementair kader op korte en middellange termijn.

 

In deze complexe materie gaan we, samen met een brede waaier van experten, bepalen welke ruimtelijke ontwikkeling (onder andere type ontwikkeling en woonvormen en invulling daarvan) gewenst en mogelijk is in welk gebied en sturen dit bij waar gewenst en nodig. Daarbij krijgen alle relevante stakeholders inspraak en houden we rekening met demografische en sociale evoluties.

 

Open ruimte, groen en landelijk karakter

Wij snijden niet verder groen en open ruimte aan en verzekeren landschappelijke buffering.

 

We behouden en versterken het landelijk karakter en de belevingswaarde van elke deelgemeente en beschermen (historische) dorpszichten en – kernen.

 

Bij de herbestemming van de kerken komen we tot een gedragen nieuwe invulling. De kerkhoven worden daarbij gerespecteerd.

 

Ook de rol van de landbouw binnen het behoud van de open ruimte behoeft erkenning en ondersteuning.

 

Kwaliteit, harmonisatie en transparantie

De ruimte is uitermate schaars en dient heel zorgvuldig en duurzaam te worden ingevuld.

 

Verdere ontwikkelingen gebeuren ruimte-efficiënt, via inbreiding zonder te hoge concentraties en dienen te passen in de nabije en bredere omgeving, zowel wat betreft type ontwikkeling als uitzicht en inrichting. Zodoende bereiken we een maximale belevingswaarde en een harmonieus straat- en buurtbeeld.

 

We communiceren in alle transparantie over de ruimtelijke visie en planontwikkeling. Aanvragen worden in alle transparantie bekendgemaakt en we geven aanvragers actief en sturend advies om kwaliteit en harmonisatie te bereiken. We hanteren volledige onafhankelijkheid bij de behandeling van elke aanvraag en sluiten belangenvermenging uit.

 

Wonen

We stimuleren en faciliteren nieuwe woonvormen en type woningen (als alternatief voor de klassieke ééngezinswoning en appartementen), zowel adviserend als reglementair.

 

We bakenen zorgvuldig af waar welke type woonvormen en type woningen gewenst en mogelijk zijn en harmonieus ingepast kunnen worden in de omgeving. We voorzien ook minimale kwaliteitsnormen wat betreft o.a. oppervlakte, invulling en parkeerplaatsen.

 

Grootschalige meergezinswoningen worden beperkt en zijn niet mogelijk naast / in (het zicht van) beschermde gebouwen, beschermde dorpszichten, en historische dorpscentra.

 

Lokale economie en mobiliteit

We zetten we in op kleine / kleinschalige lokale ondernemingen die effectief nieuwe tewerkstelling creëren en beperken en ontraden nieuwe logistieke bedrijven langs de N16.

 

We zetten in op het omvormen van leegstaande industrieruimte tot KMO-ruimte en bekijken in dit verband de mogelijkheden van publiek-private samenwerkingen.

 

We dringen er bij hogere overheden kordaat op aan het probleem van de N16 effectief en op korte termijn aan te pakken, ook wat betreft de gezondheidsaspecten.

Terug naar programma