Welzijn

Wij willen dat Bornem zich primair richt op het welzijn van alle inwoners, van jong tot oud. Elke groep - van kinderen, over gezinnen, tot senioren - hebben elk hun eigen noden en deze dienen we allen en effectief te beantwoorden. Ook hierbij staat inspraak en participatie in de uitvoering van de plannen voorop. Op die manier maken we van Bornem een warme en verbindende gemeente.

 

Sociaal zwakkeren vallen, ook in Bornem, te vaak tussen de mazen van het net. Daar gaan wij iets aan doen. Wij willen iedereen - en in het bijzonder de gezinnen, alleenstaanden en senioren – ondersteunen waar nodig. Armoede en vereenzaming moeten we actief tegengaan.

Wij willen dat Bornem zich primair richt op het welzijn van alle inwoners, van jong tot oud.

 

Ook met betrekking tot welzijn in brede zin steken vele vrijwilligers de handen belangeloos uit de mouwen. Wij zetten volop in op het stimuleren en ondersteunen van alle vrijwilligerswerk gericht op algemeen welzijn van mens en natuur. De gemeente dient daarbij een effectieve brugfunctie op te nemen tussen alle maatschappelijke entiteiten, verenigingen en vrijwilligers.

 

Deelgemeenten

Sociaal beleid moet dicht bij de mensen staan en niet verzinken in grote en gesloten administraties.

 

De gemeenschapshuizen zullen uitgebouwd worden met het oog op een volwaardige buurtwerking. De focus komt daarbij te liggen op het sociaal beleid. De gemeenschapshuizen nemen daartoe de rol op van Buurt Informatie Centra (BIC). Iedereen moet er met vragen, suggesties en ideeën terechtkunnen. Ook de gemeentelijke (sociale en administratieve) dienstverlening wordt op die manier beter toegankelijk gemaakt.

 

Wij willen sociale restaurants uitbouwen in de deelgemeenten, waar mensen aan uiterst democratische prijzen een volwaardige maaltijd krijgen in een gezellige sfeer.

 

De Buurtkar wordt geïntegreerd in de uit te breiden buurtwerking en zal zich daarbij richten op haar antennefunctie in het opsporen van armoede en vereenzaming.

 

Senioren

Senioren vormen een grote groep inwoners en ze verdienen de nodige aandacht en respect. Het is de plicht van de gemeente om voor deze groep specifieke acties te ondernemen, onder andere op het vlak van mobiliteit, communicatie, wonen en vrije tijd. Dienstverlening wordt op maat van deze groep aangepast en dit in actieve samenwerking met de Seniorenraad. Senioren moeten terecht kunnen bij een seniorenconsulent.

 

Wij zorgen ervoor dat, zeker in het centrum en de buurten rondom seniorenhuizen in alle deelgemeenten, de pleinen en voetpaden worden aangepast zodat deze veilig bruikbaar zijn.

 

Senioren moeten met elkaar en anderen in contact komen, in een gezellige omgeving anders dan de eigen woning of zorgcentrum. De uit te bouwen buurtwerking in de gemeenschapshuizen is daarvoor ideaal. Senioren die we op die manier niet meer kunnen bereiken, verdienen een individuele benadering en helpen we in functie van hun noden.

 

We voorzien initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen en herbekijken de bestaande toelageregelingen.

 

We coördineren en faciliteren de communicatie van alle seniorenverenigingen.

 

We houden wat betreft ruimtelijke ordening en wonen specifiek rekening met de noden en zorgen van senioren, gericht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. We werken daarvoor samen met het sociaal huis en de private sector.

 

Kinderopvang

Jonge gezinnen zijn een cruciale hoeksteen van de gemeente. Wij willen jonge ouders met een bij wijlen druk professioneel leven ondersteunen door voor-, na- en buitenschoolse opvang kwantitatief en kwalitatief te verhogen.

 

We voeren een actief beleid om opvangouderschap te stimuleren en maken ons sterk om samen met het bestuur van ‘t Pagadderke, de scholen en andere relevante kindorganisaties alle bestaande noden te inventariseren, analyseren, en daar samen een specifiek plan rond te ontwikkelen. We voorzien de nodige infrastructurele en andere ondersteuning wat betreft de uitvoering daarvan.

 

Via een gericht beleid zorgen we voor de toegankelijkheid van kinderen uit sociaal of financieel zwakkere gezinnen.

 

Sociaal huis

Wij willen iedereen helpen het bos door de bomen te zien in alle regelgeving en hen daarin actief begeleiden. Wij vereenvoudigen de regelgeving waar we kunnen.

 

We heroriënteren de beschikbare middelen zodat deze toekomen aan hen die ze het meest nodig hebben en dus de grootste impact hebben. Premies, kortingen en tegemoetkomingen worden automatisch toegekend aan rechthebbenden waar mogelijk.

 

Het sociaal huis moet steeds voldoende aandacht hebben voor de uitdagingen van de interculturele samenleving, vluchtelingen en het asielbeleid. Wij besteden de subsidiering van de Vlaamse en federale overheid daarbij effectief voor de doeleinden waarvoor ze wordt verleend.

 

We schaffen de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders feitelijk af.

 

Veiligheid

We evalueren permanent probleemlocaties en plaatsen camera’s waar nodig.

 

Het politiekorps wordt uitgebreid. We voorzien voldoende en effectieve politiecontrole gedurende de ganse week en in het weekend, zowel op het terrein als ter bemanning van de camera’s. Woninginbraken en diefstallen moeten te allen prijze vermeden worden, ook fietsdiefstallen. We nemen elke inbreuk ter harte en volgen die op. Er wordt verder op preventie ingezet. Burgerinitiatieven zoals Buurt Informatienetwerken (BIN’s) en WhatsApp-groepen ondersteunen we.

 

We geven de wijkagenten een grotere rol en verhogen de mobiliteit, ook op de fiets.

 

Dierenwelzijn

We zien er op toe dat de bevoegde politiediensten ook dierenmishandeling ,stroperij en illegale jacht opsporen en klachten en meldingen effectief opvolgen en sanctioneren.

 

We maken ruimte vrij voor hondenscholen en uitloop in wettelijk daartoe mogelijke gebieden.

 

Terug naar programma