Wonen

Bornem staat voor een grote uitdaging wat betreft wonen, mede omwille van demografische en sociale evoluties, met nieuwe gezinssamenstellingen en samenlevingsvormen.

 

Wij willen, met experten en inspraak van iedereen, voorzien in een innovatief woonbeleid dat inzet op betaalbaar wonen met maximale woonbeleving, duurzaam ingepast in een bredere ruimtelijke visie (zie programmaluik ‘Ruimtelijke Ordening’). We vertalen visie en plan in een reglementair kader op korte en middellange termijn.

We geloven rotsvast in een gezonde demografische en sociale mix en vinden dat er voor iedereen in Bornem betaalbare woningen moeten zijn.

Betaalbaar en kwalitatief wonen

We geloven rotsvast in een gezonde demografische en sociale mix en vinden dat er voor iedereen in Bornem betaalbare woningen moeten zijn.

 

Er mag evenwel niet ingeboet worden op kwaliteit en woonbeleving. Daarom moet toepassing gemaakt worden van minimale kwaliteitsnormen, op het vlak van onder andere oppervlakte, auto- en fietsstallingen.

 

Ondanks de grote vraag naar woongelegenheden staan bestaande woningen soms (lang) leeg. Wij pakken leegstand kordaat aan. Wij willen innovatie, renovatie en nieuwe woonvormen actief stimuleren om aan de vraag van bewoning te voldoen om alzo wonen betaalbaar te houden.

 

We gaan ook nauw toezien op een doordachte en correcte toewijzing van sociale woningen, in coördinatie met sociale huisvestingsmaatschappijen en het Sociaal Huis, gaan actief misbruik tegen en pakken verstorende elementen daadkrachtig aan.

 

 

Innovatieve woonvormen

Door het actief ondersteunen van nieuwe woonvormen (opsplitsen van grote woningen, co-housing, kangoeroewonen,…) als alternatief voor de klassieke ééngezinswoningen en appartementen dragen we bij tot de woonzekerheid en betaalbaarheid van wonen in Bornem voor jongvolwassenen, gezinnen en senioren.

 

Op die manier bereiken we bovendien een gezonde demografische mix op buurtniveau en geven we senioren de kans zo lang als mogelijk in hun eigen woning en in hun eigen deelgemeente te blijven wonen.

 

Harmonieuze woonomgeving

De hoogste woonbeleving wordt bereikt indien nieuwe woonprojecten harmonieus inpassen in de buurt en bredere omgeving en er een voldoende demografische mix wordt bereikt op buurtniveau.

 

Wij zetten in dit verband in op een ruimtelijke en visuele harmonisatie, zonder daarbij moderne technieken en stijlen onmogelijk te maken. Burgers en ondernemingen die willen (ver)bouwen worden daartoe actief begeleid en ondersteund door de gemeentediensten.

 

Deelgemeenten

De specifieke eigenheid en dynamiek van elke deelgemeente willen we ook vertalen in een gepast gedifferentieerd woonbeleid. Daarbij passen ook assistentiewoningen.

Terug naar programma