Aankoop bos van Branst

26 Mei 2021

Aankoop bos van Branst

Op 14 januari 2020 keurde de gemeenteraad de oprichting van de grondenbank Bornem goed. Deze grondenbank Bornem werd opgericht om uitvoering te geven aan een door de Vlaamse overheid ingesteld landinrichtingsproject 'Klein-Brabant en Zwijndrecht'.


Er zijn drie projectgebieden in Bornem waarvoor aankopen via de grondbankenbank Bornem voorliggen. De Vlaamse Landmaatschappij heeft de nodige onderhandelingen gevoerd met betrekking tot het eerste projectgebied, met name verwerving en bebossing gronden deelgebied Hoogheide-Branstsedreef. Door deze aankoop verwerft de gemeente Bornem een terrein van 12 ha, waarvan 8,61 ha nog te bebossen is. De andere 3,39 ha is al bebost.

De nodige middelen voor de verwerving hiervan werden voorzien in het SMJP 2020 - 2025, maar waren niet volledig voorzien voor dit jaar. Een verschuiving van de budgetten in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan is noodzakelijk.

Werking grondenbank

Via een lokale grondenbank verwerft de VLM gronden in een projectgebied om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dat gebeurt via een minnelijke aankoop of grondruil. Bij een grondruil kunnen eigenaars en gebruikers met een grond in een projectgebied hun grond ruilen tegen een grond buiten het projectgebied. Om gronden te kunnen ruilen, heeft de lokale grondenbank een grondreserve. De VLM bouwt die grondreserve op door in de ruimere omgeving rond het projectgebied, in het zogenaamde zoekgebied, gronden aan te kopen.

(c) Foto: Aaron Katz