Bestuursakkoord IEDEREEN BORNEM - N-VA 2019-2024

16 Mei 2019

Bestuursakkoord IEDEREEN BORNEM - N-VA 2019-2024

Dit bestuursakkoord is het resultaat van een doordachte oefening en van zinvolle en respectvolle besprekingen. Goed besturen is immers prioriteiten stellen en keuzes durven maken.

Bij het opmaken van dit bestuursakkoord hebben wij steeds het algemeen belang voorop gesteld en gezocht naar het beste voor onze gemeente, de huidige inwoners, maar ook de toekomstige generaties. We beseffen dat we hierbij niet altijd aan ieders (individuele) wensen kunnen voldoen. We engageren ons evenwel om steeds transparant en duidelijk te communiceren over gemaakte beslissingen om zo de Bornemnaars inzicht te geven in ons beleid en de gemaakte keuzes, indachtig onze bredere en lange-termijn visie.


Dit document kadert bovendien in het decreet lokaal bestuur en de opmaak van een meerjarenplan in het kader van een BBC (beleids-en beheerscyclus). Daarin zullen alle doelstellingen die we in deze legislatuur willen verwezenlijken, de bijhorende concrete acties en financiële vertaling ervan uitvoerig aan bod komen.


De visie achter deze keuzes en het beleid waar wij ons voor engageren leest u in dit bestuursakkoord. We kozen 11 strategische speerpunten waar we telkens onze visie, principes en enkele concrete acties in voorstellen. Deze acties zijn uiteraard niet beperkend. Bijkomende acties kunnen er steeds aan toegevoegd worden in de loop van de legislatuur in functie van de behoeften. We toetsten ook elk speerpunt af aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


Het bestuursakkoord wordt unaniem door de huidige coalitie (IEDEREENBORNEM en N-VA) gedragen en samen gaan we voor een transparant, duurzaam en modern beleid voor alle Bornemnaars.

Lees hier het akkoord