Sigmaplan Klein-Brabant cluster Bornem

13 Mei 2019

Sigmaplan Klein-Brabant cluster Bornem

Het Sigmaplan in Bornem is een plan waar nu al enkele jaren over gesproken wordt en aan gewerkt wordt. Al enkele malen werd er een openbaar informatiemoment gehouden waarbij alle betrokkenen welkom waren om informatie te vergaren en suggesties te doen. Op dit moment circuleert er een petitie om te protesteren tegen dit plan. Groen Bornem is voorstander van dit Sigmaplan en we hebben ook het volste vertrouwen in Natuurpunt Klein-Brabant die dit plan als specialisten terzake heel nauwlettend opvolgen. We laten hen dan ook graag aan het woord als reactie op de "tamelijk" tendentieuze berichtgeving in de petitie. ... en voor de geïnteresseerde wandelaar: ga eens een kijkje nemen in de Kruibeekse Polders of laat je gidsen door de Barbiergidsen. Je zal merken dat zulk project een meerwaarde wordt voor de plaatselijke natuur en de natuurbeleving. (Bron foto bovenaan: https://sigmaplan.be)   Lees hierna het bericht van Natuurpunt Klein-Brabant:

Geachte Natuur.Liefhebber,

Natuurpunt Klein-Brabant heeft als missie om maximaal op te komen voor de natuurbelangen van onze streek maar wenst zich nadrukkelijk te distantiëren van de petitie die momenteel circuleert over het Sigma-plan voor Hingenebroek en omgeving:
(https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/De_Vlaamse_Regering_Stop_het_kappen_van_de_bossen_in_Bornem/details/?fbclid=IwAR05ds3h83lPVjGL0d0efPjCPcnt0thGswgUOj1iKees7RY4CswZDAB02zQ).
Als eigenaar van gronden in het plangebied worden wij behoorlijk nauw betrokken en geïnformeerd over de voorliggende plannen en een aantal punten werden ten goede bijgestuurd op basis van onze opmerkingen en bezwaren. 

Het is waar dat wij bij de prille voorstelling van het project in 2013 door De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij, behoorlijk sceptisch stonden tegenover het toenmalige natuurontwikkelingsperspectief. Wat toen op tafel lag kon ons allerminst overtuigen. Echter - en dat is iets wat wij als afdeling alleen kunnen toejuichen - werden wij vanaf dat moment behoorlijk intensief betrokken bij  de verdere planopmaak. Over de locaties en capaciteit van bijkomende overstromingsgebieden werd voorafgaand al heel wat studiewerk verricht wat uiteindelijk leidde tot een ‘meest wenselijk alternatief’. Dit compromis, dat rekening houdt met zowel sociale, economische als ecologische aspecten, legde de contouren vast voor het Sigmaplan cluster Bornem. Voor ons als natuurvereniging vormde dit de basis voor het natuurontwikkelingsluik, rekening houdend met de Europese kaderrichtlijn water en de vogel- en habitatrichtlijn.

De huidige polderbossen, die overwegend uit populierenaanplantingen bestaan gaan allicht wel een ‘gedaanteverwisseling’ ondergaan. Op een aantal plaatsen zullen kappingen gebeuren, zeker daar waar de ringdijk zal komen. Maar anderzijds zal binnen dit ontpolderde gebied jaarrond een hoge constante grondwaterstand worden ingesteld wat ideaal is om de ontwikkeling van Europees bedreigd - natuurlijk - elzenbroekbos te stimuleren. Om een idee te hebben hoe dit er kan uitzien hoef je slechts de Schelde over te steken en een bezoek te brengen aan het KBR-overstromingsgebied ter hoogte van Bazel. Het is verheugend om vast te stellen hoe de natuur daar op een spontane manier evolueert en een echte opsteker vormt voor de Vlaamse biodiversiteit. We kunnen alleen maar hopen dat naast de reeds aanwezige boommarter ook de bever en de otter in Hingenebroek een vaste stek zullen vinden. Verder konden we ook bekomen dat het Groene wiel, dat helaas door de ringdijk wordt afgesneden, een nieuwe aftakking buiten het overstromingsgebied krijgt zodat de hoge ecologische waarde ervan maximaal wordt gehandhaafd en uitgebreid. Helaas zorgt de ringdijk ook voor biotoopverlies. Die oppervlakte wordt wel volledig gecompenseerd met nieuwe bosontwikkeling op terreinen buiten het gebied. Momenteel ijveren we volop om het toekomstige overstromingsgebied volledig jachtvrij te krijgen.

Wij durven betwisten dat over dit project gebrekkig werd en wordt gecommuniceerd. Tweemaal werd er een infomarkt georganiseerd in het Hingense gemeenschapshuis. Voor de laatste, op 24 april, werd in heel Bornem een infobrochure rondgedeeld. En ook op sigmaplan.be is heel wat informatie terug te vinden.

We geven ook nog mee dat tot 31 mei het openbaar onderzoek loopt en iedereen bezwaar kan indienen via:
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00424_00001

 

Meer info is bovendien beschikbaar op:

https://sigmaplan.be/nl/projecten/cluster-bornem/deelprojecten/oudbroek-schellandpolder/

https://www.natuurenbos.be/sigmaplan

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Schelde_en_Rupel.aspx

https://www.vlaamsewaterweg.be/sigmaplan-0

https://www.natuurpunt.be/pagina/beleidsdossier-sigma

https://www.rlsd.be/wat/landschap/schelde-sterk-merk/life-sparc/7856