Uitbreiding KMO-zone Hingene: bittere maar duurzame pil

10 December 2014

dinsdag decemberwerd

Op 9 2014  er in de gemeenteraad van Bornem gestemd over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) m.b.t. de uitbreiding van de KMO-zone "Woestijnstraat" in de deelgemeente Hingene.

 

Wat voorafging

Groen Bornem had van meet af aan grote vraagtekens bij de inplanting van de KMO-zone in Hingene. We opteerden liever voor de uitbreiding van de KMO-zone aan de Puursesteenweg. Bovendien kon een uitbreiding van een KMO-zone o.i. enkel en alleen wanneer er voldoende kandidaat ondernemers waren en wanneer alle andere beschikbare terreinen en gebouwen ingenomen waren. Op de gemeenteraad van 31 januari 2012 werd de uitbreiding van de KMO-zone in Hingene evenwel goedgekeurd door de meerderheid - tijdens de vorige legislatuur - een beslissing waar Groen toen tegen gestemd heeft.  Meteen nadien diende Groen Bornem, vanuit de oppositie, dan ook een motie in om een aantal afspraken over de toekomstige KMO-zone te vrijwaren, zoals het CO2 neutrale karakter ervan.

 

Einde 2012, toen Groen Bornem gevraagd werd om mee met de CD&V een coalitie te vormen, hebben we serieus getwijfeld: ook al was het beslist beleid van de vorige legislatuur, de komst van een KMO-zone in Hingene lag ons zwaar op de maag. Wat kan je dan doen? Vergelijk het met een relatie waarbij je partner reeds eerder een huis heeft gekocht voor hij met jou ging samenwonen. Je kan dan enkel nog afspreken dat jij mee mag beslissen hoe het huis wordt ingericht. Ook al hadden we het graag anders gezien, dat is wat we gedaan hebben. We hadden de keuze: ofwel terug 6 jaar aan de kant staan roepen, ofwel mee beslissen hoe de KMO-zone zal ingevuld worden. Want dat de KMO-zone er moest en zou komen werd aan alle mogelijke toekomstige coalitiepartners onmiddellijk na de verkiezingen zeer duidelijk gemaakt. Daarvoor was de druk van bovenaf en door sommige middenstands-organisaties té groot op de meerderheidspartij.

 

Handen uit de mouwen

Groen heeft dan ook zijn verantwoordelijkheid genomen en sterk onderhandeld om er de "groenste" KMO zone uit de wijde omgeving van te maken. Onze mandatarissen, schepen Tom Van Bel en Nicole Van Praet, ondanks soms zeer persoonlijke aanvallen, blijven hun nek voor dit dossier uitsteken om er toch nog het beste (of het minst slechte) van te maken.

 

Wat hebben we uit de brand kunnen slepen?

Wat we in dit dossier bereikt hebben:
?    De plannen werden in die zin gewijzigd dat de bestaande woningen in het gebied kunnen blijven.
?    Er wordt een stuk  aan de landbouw  teruggegeven.
?    De verlegging van het Beekje past in een optimale buffering en landschappelijke integratie.
?    Een groen talud zal er voor zorgen dat de bedrijven visueel zijn afgeschermd, zo sluit de zone passender aan bij het agrarische landschap.
?    De bedrijven die zich willen vestigen zullen contractueel verbonden zijn via een "gentlemen's agreement" en moeten zich houden aan bepaalde regels i.v.m. energie en milieu.
?    Er wordt geopteerd voor kleine kavels om "mastodont-bedrijven" te weren.
?    Klimaatneutraal is de norm.

 

Geïnteresseerde bedrijven moeten dus kunnen bewijzen dat ze op duurzame wijze zullen ondernemen. De mate van duurzaam ruimtegebruik en de eigen duurzame initiatieven van het bedrijf zullen belangrijke selectiecriteria zijn om in de KMO-zone toegelaten te worden. 
Alle selectiecriteria zijn echter nog niet in detail gekend. Maar vast staat wel dat, wie een onvoldoende hoge score van duurzaamheid behaalt, geen aanspraak zal kunnen maken op een bedrijfskavel.
Het moet een uitsluitend duurzaam bedrijventerrein worden, onder meer met het oog op heersende en toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van milieu en duurzaamheid.
De inrichting van het terrein gebeurt door IGEMO, dat ook de bedrijven begeleidt in het duurzaam ondernemen. Dit is het kernthema van IGEMO . (zie www.igemo.be)

 

Voor wat hoort wat

Naast het duurzaam ontwikkelen van de KMO-zone heeft Groen Bornem geëist dat de 9 ha grond die de KMO-zone in beslag neemt worden gecompenseerd. De gemeente engageert zich om op zoek te gaan naar open ruimte of bosgebied met de belofte om tegen 2018 groengebied aan te kopen en open te stellen voor Bornemse verenigingen en inwoners. En zeer belangrijk: dit mag niet ten koste van landbouwgebied gaan! We kunnen er o.a. ravotbossen van maken, het aantal volkstuintjes verhogen, openbare fruitgaarden aanplanten, enz...

 

Intussen is er, op aandringen van onze fractie, een project lopende die de leegstand in Bornem in kaart brengt. Langdurige leegstand van (bedrijfs)gebouwen zal in de toekomst ontraden worden.

 

En verder?

Op de gemeenteraad van 9 december werd een voorlopige vaststelling van het RUP van de KMO-zone voorgelegd. Alle raadsleden konden zich dan een eerste keer verdiepen in deze materie.  De volgende weken is het aan de bevolking om te reageren en via bezwaarschriften hun advies uit te brengen, zodat nadien de gemeenteraad zich kan beraden over alle adviezen. Beslissing over het dossier valt op de gemeenteraad wellicht op 10 februari 2015.

 

Tenslotte ...

En dat brengt ons tenslotte bij de open vraag: zouden deze duurzame maatregelen er gekomen zijn wanneer Groen in de oppositie zat? Zouden er compensaties (9 ha) gekomen zijn voor het inpalmen van de groene zone? Zou het met een andere coalitiepartner anders (beter?) gelopen zijn? We durven dit sterk te betwijfelen, ook al zeggen ze achteraf het tegenovergestelde.

Meer info : Nicole Van Praet  0478 56 16 81
             Tom Van Bel  0497 25 21 10